Artykuły

Polacy galicyjscy, czy Polacy w Galicji – refleksje na temat przeobrażeń tożsamości polskiej w zaborze austriackim

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 215–232
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.012.6255