Paweł Złamańczuk

Artykuły

Pozycja procesowa approvera w angielskim procesie karnym od XII do XVI w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 509–524
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.026.6326

Approver’s Procedural Position in English Criminal Trial Between the 12th and 16th Centuries

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 69–83
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.032.9120