Artykuły

Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 143–163
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.012.7399