Monika Łukasik-Duszyńska

Artykuły

Postawa i oczekiwania obywateli polskich wobec działań podejmowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Analiza badań ankietowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 350–360
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.022.7302