Indeksacja w bazach danych

CzasopismoELECTRUM jest indeksowane w następujących bazach danych:

Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com/

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
http://cejsh.icm.edu.pl/

ERIH Plus

ICI Journals Master List 2016: 120.52

ProQuest Central

EBSCO Publishing (Humanities Source)

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

SCOPUS

Worldcat

ZBD

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.