„Smart project & building” – projektowanie budyków energooszczędnych w standardzie BIM

Przemysław Markiewicz-Zahorski

Abstrakt

Aktualnie powszechnie stosowane tradycyjne standardy projektowania architektoniczno-budowlanego powinny być radykalnie zmodyfikowane i dostosowane do współczesnych potrzeb.

• SMART PROJECT – we współczesnym warsztacie architekta dokonuje się rewolucja informatyczna, związana z wprowadzaniem do powszechnego użytku nowych narzędzi wspomagających projektowanie w standardzie BIM, które umożliwiają budowę wirtualnego modelu budynku, połączonego z olbrzymią bazą danych, która parametryzuje wszystkie zastosowane materiały budowlane, technologie i wyposażenie techniczne budynku. Z wirtualnym projektem można powiązać parametry klimatyczne dla konkretnej lokalizacji geograficznej, a z drugiej strony parametry użytkowe dla poszczególnych pomieszczeń.

• SMART BUILDING – w całym sektorze budownictwa radykalnie zwiększane są wymagania związane z energooszczędnością. W najbliższych latach ma to doprowadzić do osiągnięcia standardu tzw. „budynków nieomal zero-energetycznych”. Budynki o tak wysokiej efektywności energetycznej będą musiały być wyposażone w cały szereg innowacyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlano- instalacyjnych, które znacznie się różnią od dotychczas stosowanych rozwiązań typowych.

“Smart project & building” – BIM-standard design of energy efficient buildings

Abstract

The current, widely used traditional standards of architectural and construction design should be radically modified and adapted to modern needs. • SMART PROJECT – There is currently an information technology-based revolution happening in the modern architectural toolset, associated with introducing new BIM-standard digital design support tools into common use. These tools make it possible to create a virtual model of a building, linked to an immense database that parameterises all the implemented construction materials, technologies and building services of a building. The virtual design can be linked to climate parameters of a specific geographic location on the one hand, as well as occupancy parameters for each room on the other. • SMART BUILDING – Energy efficiency requirements are radically increasing across the entire construction sector. This is meant to lead to achieving the „near-zero energy building” standard in the next few years. Buildings that feature such a high energy effectiveness will have to include an entire array of innovative architectural, structural and building services solutions that significantly differ from the typical ones in use today.

Słowa kluczowe: model wirtualny budynku, BIM, model energetyczny, zintegrowane projektowanie energetyczne, wydajność energetyczna , entrance groups, built-in public service establishments, compositional and spatial structure
References

[1] Domy jednorodzinne – efektywność energetyczna a jakość powietrza, [w:] Efektywność energetyczna w Polsce – przegląd 2013, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2014, str.5
[2] BIM Curriculum, Graphisoft, 2013, [@:] http://www. graphisoft.com/learning/training-materials/bim-curriculum/ [dostęp: 21.03.2016]
[3] Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, str.47
[4] Nordby A, Przewodnik MaTrID – Zintegrowane projektowanie, European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation, 2013, str.3
[5] O’Donnell J. , Maile T., Rose C., Transforming BIM to BEM: Generation of Building Geometry for the NASA Ames Sustainability Base BIM, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2013, str.8
[6] What is Energy-modeling and building simulation, [@:] http://energy-models.com/what-is-energy-modeling-building-simulation, [dostęp: 21.03.2016]
[7] Norby A., Integrated Energy Design – some principles of low energy building design, Inteligent Energy Europe, 2009, [@:] http://www.intendesign.com/, [dostęp: 18.03.2016]
[8] Norby A., Integrated Energy Design. The 9 steps to a lowenergy building. Today’s and the future design process of every building project, Inteligent Energy Europe, 2009, [@:] http://www.intendesign.com/, [dostęp: 18.03.2016]
[9] Efektywny kosztowo budynek energooszczędny, Definicje budynków niskoenergetycznych w krajach Północnoeuropejskich, Intelligent Energy Europe, 2012, op.cit.
[10] Praca zbiorowa pod redakcją S. Mańkowskiego i E. Szczechowiaka, Strategiczny projekt badawczy NCBiR – SP/B/2/76638/10 „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, Zadanie badawcze nr 2. Opracowanie końcowe – Tom I, część B, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa – Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska.