Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast

Justyna Tarajko-Kowalska

Abstrakt

Hipodrom jest jedną z najstarszych form obiektu sportowego, przeznaczoną do organizacji pokazów i wyścigów konnych. Tradycja budowy tego typu struktur sięga czasów Starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie są to rozległe założenia, zajmujące powierzchnię nawet kilkudziesięciu hektarów, położone nierzadko w strefach centralnych dużych miast, wykorzystywane nie tylko do pokazów i zawodów, ale także do codziennej rekreacji konnej i hipoterapii. Współczesne planowanie rozwoju hipodromów wraz z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami, jako tzw. „parków jeździeckich”, łączących elementy sportowe i rekreacyjne, przy zachowaniu podstawowej funkcji, jaką są wyścigi konne, pozwala na ich przekształcenie w wielofunkcyjne, miejskie przestrzenie zielone o dużej wartości społecznej i krajobrazowej. Dzięki temu nabierają one znaczenia nie tylko w skali miast, ale także całych regionów i cieszą się stale rosnącą popularnością, jako miejsca spędzania czasu wolnego. W artykule zaprezentowane i przeanalizowane zostaną wybrane przykłady hipodromów z Polski i Europy, pod kątem ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju miast.

Hippodromes as multifunctional, sports and leisure green spaces in the structure of contemporary citie

Abstract

Hippodrome is one of the oldest forms of a sports facility, intended for organizing horse shows and races. The tradition of constructing such objects dates back to the times of Ancient Greece and the Roman Empire. Today, these are extensive facilities, occupying area of even several dozen of hectares, often located in the central zones of big cities. They are used not only for shows and competitions, but also for everyday horse riding and EAT (Equestrian Assisted Therapy). Modern development of hippodromes with accompanying buildings and infrastructure as so-called “equestrian parks”, combining sports and recreational elements, while maintaining the basic function of horse racing, allows them to be transformed into multifunctional, green spaces of high social and landscape values. As a result, they take on significance not only in the cities, but entire regions and enjoys increasing popularity as places of everyday leisure. The article presents and analyzes selected examples of hippodromes from Poland and Europe, in terms of their importance in sustainable urban development.

Słowa kluczowe: hipodrom, tor wyścigów konnych, miejskie przestrzenie sportowo-rekreacyjne , hippodrome, racecourse, sports and leisure urban spacer
References

[1] Chmielewska M., Eysymontt D., Eysymontt R., 100 lat Toru Wyścigów Konnych Wrocław – Partynice 1907–2007, Wydawnictwo i Drukarnia Semata Sp. z o. o. Wrocław 2007, http://www.torpartynice.pl/dt-prod_img/edytor/100-lat_Partynic.pdf [odsłona 6.06.2017]

[2] Iglikowski M., Hippika starożytnej Grecji, dodano: 25.02.2010, http://www.hipologia.pl/news/show/id/29/lang/pl/page/0 [odsłona 03.2018]

[3] John G., Sheard R., Vickery B., Stadia: The Populous Design and Development Guide, Routledge 2013, ISBN 978-0-415-52270-0

[4] Roberts P., Taylor I., Racecourse Architecture, Acanthus Press LLC, U.S. 2013

[5] Tarajko-Kowalska J., Mełges H., Cygankiewicz I., Miejskie farmy ze zwierzętami, ogrody edukacyjne i ośrodki jeździeckie – idea, funkcje, planowanie / City farms with animals, educational gardens and equestrian centres – idea, functions and planning aspects, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, ISBN 978-83-7242-969-8str. 52-56

[6] http://populous.com/project/ascot-racecourse/ [odsłona 06.2017]

[7] http://torsluzewiec.pl/historia-toru/ [odsłona 06.2017]

[8] http://torsluzewiec.pl/modernizacja-i-rozwoj-toru-wyscigow-kon­nych-sluzewiec/# [odsłona 06.2017]

[9] http://torsluzewiec.pl/wyscigi-na-swiecie/ [odsłona 06.2017]

[10] http://www.basis.wroclaw.pl/project/Plan_rozwoju_Toru_Wysci­gow_Konnych_Partynice_we_Wroclawiu [odsłona 06.2017]

[11] http://www.cheval.culture.fr/en/page/racecourses_in_france [od­słona 03.2018])

[12] http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/tak-zmieni-sie-wroclawski-tor-wyscigow-konnych-na-partynicach-wizualizacje,11626521/ [odsłona 06.2017]

[13] http://www.hipodrom.sopot.pl/pl/hipodrom-sopot/o-nas/historia [odsłona 06.2017]

[14] http://www.ktwk.pl/pl/strony/o_torze.html [odsłona 06.2017]

[15] http://www.parislongchamp.com/ [odsłona 02.2018]

[16] http://www.perraultarchitecture.com/en/projects/3015-longchamp_racecourse.html [odsłona 02.2018]

[17] http://www.torpartynice.pl/projekty/ [odsłona 02.2018]

[18] http://www.torpartynice.pl/tor/historia-toru/ [odsłona 06.2017]

[19] https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/hipodrom,62_622.html# [dostęp 02.2018]

[20] https://en.wikiarquitectura.com/building/zarzuelas-hippodrome/ [odsłona 02.2018]

[21] https://study.com/academy/lesson/ancient-greek-roman-hippodromes-definition-history-architecture.html [odsłona 02.2018]

[22] https://www.ascot.co.uk/ [odsłona 06.2017]

[23] https://www.britannica.com/technology/hippodrome-architecture [odsłona 02.2018]

[24] https://www.britishhorseracing.com/racing/racecourses/ [odsłona 02.2018]

[25] https://www.galopp-hamburg.de/ [odsłona 02.2018]

[26] https://www.koeln-galopp.de/ [odsłona 02.2018]

[27] https://www.newcastle-racecourse.co.uk/ [odsłona 02.2018]