Nowe możliwości kształtowania elewacji z wykorzystaniem projektowania parametrycznego

Farid Nassery,

Paweł Sikorski

Abstrakt

Artykuł prezentuje nowe możliwości wykorzystania narzędzi do projektowania parametrycznego w edukacji architektonicznej, a także w twórczości projektowej, na przykładzie komponowania elewacji budynków. Opracowanie analizuje zagadnienie parametrycznego kreowania elewacji obiektów w środowisku BIM-owskim w oparciu o programy ARCHICAD i Grasshopper. Znajomość potencjału przedstawionych w artykule narzędzi może bezpośrednio przekładać się na sposób i jakość parame­trycznego projektowania architektonicznego. Przedstawiono cykl postępowania edukacyjno - projektowego na przykładzie ćwiczenia laboratoryjnego realizowanego na przedmiocie Techniki BIM w Projektowaniu (I stopień, I rok, semestr 02) oraz Projektowanie Parametryczne BIM (II stopień, I rok, semestr 02) prowadzonych przez Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.

New possibilities for facade shaping using parametric design

Abstract

In this paper new possibilities of using tools for parametric design in architectural education, as well as in design creativity on the example of an arrangement of building facades are provided. In this study the issue of the parametric creation of building facades in the BIM environment using the ArchiCAD and the Grasshopper programs is analysed. Knowledge of the potential of the tools presented in the paper may evoke a straightforward effect on the method and the quality of parame-tric architectural design. To substantiate this claim the exemplary cycle of an educational and design procedure as part of laboratory exercises is presented. The exercises took place during the courses: BIM Techniques in Design (1st degree, 1st year, 2nd semester) and Parametric BIM Design (2nd cycle degree, 1st year, 2nd semester, optional course) carried out by the Department of Descriptive Geometry, Technical Drawing and Engineering Graphics at the Faculty of Architecture Cracow University of Technology.

Słowa kluczowe: projektowanie parametryczne, technika BIM, ArchiCAD, Grasshopper, detal architektoniczny, elewacja , parametric design, BIM techniques, architectural detail, facade
References

[1] A Simple Factory Building / Pencil Office. (online) ArchDaily. 2013. Dostępny w Internecie: https://www.archdaily.com/431860/a-simple-factory-building-pen­cil-office (dostęp 20-02-2018)

[2] Bernhard Binder Archicad 21 BIM-Modellierung und Dokumentation, Mironde Buchversand, Niederfrohna 2017

[3] Davis D., Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the Practice of Architecture. (online) Daniel Davis. Melbourne 2013. Dostępny w Internecie: http://www.danieldavis.com/thesis/ (dostęp 12-03-2018).

[4] Forbes L. H., Information and Communication Technology/Building Informa­tion Modeling w: iidem, Modern Construction: Lean Project Delivery and Inte­grated Practices, CRC Press, Boca Raton 2010

[5] Hardin B., McCool D., BIM and Construction Management, Wyd. Sybex, In­dianapolis 2015.

[6] Helenowska-Peschke M., Parametryczno-algorytmiczne projektowanie archi­tektury, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014

[7] Januszkiewicz K., O projektowaniu w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010

[8] Januszkiewicz K., Czym jest projektowanie parametryczne ? (online) mura­torplus.pl. Warszawa 2017. Dostępny w Internecie: https://www.muratorplus.pl/technika/programy/czym-jest-projektowanie-parametryczne-aa-YNna-T22a­-PNyR.html (dostęp 10-05-2018)

[9] Januszkiewicz K., Projektowanie parametryczne oraz parametryczne narzę­dzia cyfrowe w projektowaniu architektonicznym, w: Architecturae et Artibus, vol.8 nr 3/2016, s. 43-60,

[10] Januszkiewicz K., Systemy i narzędzia generatywne, „Archivolta”, 2012, nr 4, s. 44-51.

[11] Kasznia D., Magiera J., Wierzowiecki P., BIM w praktyce Standardy wdroże­nia case study, Wyd.Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

[12] Maeda. J., Design By Numbers (online) Massachusetts Institute of Tech­nology. Cambridge 2001. Dostępny w Internecie: http://dbn.media.mit.edu/ (do­stęp: 15.04.2018).

[13] MuCEM / Rudy Ricciotti (online) ArchDaily. 2013 Dostępny w Internecie: https://www.archdaily.com/400727/mucem-rudy-ricciotti (dostęp 07-07-2018)

[14] Ślęk R., ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013

[15] Social Facilities in Roses / Exe arquitectura. (online) ArchDaily. 2015 Dostęp­ny w Internecie: https://www.archdaily.com/773060/social-facilities-in-roses­-exe-arquitectura (dostęp 07-07-2018)

[16] Tedeschi A., AAD_ Algorithms Aided Design. Parametric Strategies using Grasshopper, Le Penseur, Potenza 2016

[17] Tomana A., BIM Innowacyjna technologia w budownictwie, Wyd. Witold Sadecki Seiton, Kraków 2015

[18] http://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/ (dostęp 20-02-2018)

[19] http://www.bimblog.pl/informacje/ (dostęp 14-05-2018)

[20] http://www.graphisoft.com/learning/bim-curriculum/ (dostęp 14-05-2018)

[21] http://www.projektowanieparametryczne.pl/?page_id=2 (dostęp 5-05-2018)

[22] https://www.danieldavis.com/ (dostęp 6-05-2018)