Pierwszy krok w kierunku „smart project”, czyli inwentaryzacja stanu istniejącego budynku w standardzie BIM

Przemysław Markiewicz-Zahorski

Abstrakt

Dzięki wielu korzyściom płynącym z wdrażania najnowszych technologii informatycznych do architektury i budownictwa BIM nieuchronnie staje się standardem nowoczesnego projektowania. Technologia BIM dotyczy również etapu inwentaryzacji budynków.

Kolejność prac przy inwentaryzacji standardzie BIM na podstawie skanowania laserowego jest następująca: Pierwszą czyn­nością są pomiary tachimetryczne. Następnie wyniku skanowania laserowego uzyskujemy tzw. chmury punktówktórych generowane są tzw. ortofotoplany. Na ich podstawie budowany jest wirtualny model budynku. Po naniesieniu wymiarowania opisów modelu 3D (4D+5D) można wygenerować rzuty, przekroje elewacje oraz różnego typu zestawienia.

First step in the direction of a „smart project”—the surveying of the extant state of a building in the BIM standard

Abstract

Thanks to the numerous benefits gained from the implementation of the latest information technologies in architecture and construction, BIM is unavoidably becoming the standard of modern design. BIM Technology also applies to the stage of surveying a building.

The sequence of work when surveying a building in the BIM standard on the basis of laser scanning is as follows: The first task to be performed is tachymetric measurement. Afterwards, as a result of laser scanning, we obtain so-called point clouds, from which so-called orthophotoplans are generated. Based on these plans, a virtual model of a building is generated. After applying dimensions and annotation from the 3D (4D+5D) model, we can generate floor plans, cross-sections and eleva­tions, as well as various types of schedules.

Słowa kluczowe: tachimetria, skanowanie laserowe, chmura punktów, ortofotoplan, model wirtualny budynku , tachymetry, laser scanning, point cloud, orthophotoplan, virtual model of the building
References

[1] BIM Curriculum, Graphisoft, 2013, http://www.graphisoft.com/lear­ning/training-materials/bim-curriculum/ [dostęp: 21.03.2016]

[2] Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomagane­go projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

[3] Nordby A, Przewodnik MaTrID - Zintegrowane projektowanie, European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation, 2013

[4] BIM Curriculum, Graphisoft, 2013, http://www.graphisoft.com/lear­ning/training-materials/bim-curriculum/ [dostęp: 21.03.2016]

[5] Markiewicz P., Zintegrowane Projektowanie Energetyczne jednorodzin­nych, energooszczędnych budynków mieszkalnych, monografie Politechniki Krakowskiej seria Architektura, Wydawnictwo PK, ISBN: 978-83-7242-937-7, Kraków 2017

[6] Tomana A., BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie – podstawy, standardy, narzędzia, PWB Media, Kraków 2016.

[7] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tachimetria;3984805.html [do­stęp: 21.05.2018].

[8] https://www.faro.com/pl-pl/produkty/budownictwo-bim-cim/faro­-focus/ [dostęp: 21.05.2018].

[9] http://poiformat.pl/service/chmura-punktow/ [dostęp: 21.05.2018].

[10] http://home.agh.edu.pl/~krisfoto/lib/exe/fetch.php?media=fotocyfrowa: 2_podstawy_orto.pdf [dostęp: 21.05.2018].