Rewitalizacja bulwarów Wiślanych – próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście 

Martyna Bednarz

Abstrakt

Rewitalizacja nadbrzeży mająca na celu regenerację miejskiej przestrzeni publicznej to działania, które ukierunkowane są na poprawę jakości, intensyfikację zabudowy i zagospodarowanie w obszarach naturalnych cieków rzecznych. Są to czynności obejmujące modernizację terenów o różnym charakterze: śródmiejskich, poprzemysłowych, poportowych, znajdujących się w sąsiedztwie obszarów mieszkaniowych, bulwarów i zajmują się także infrastrukturą rekreacyjną, komunikacyjną oraz hy­drotechniczną. W Krakowie wschodni odcinek Wisły stanowi wyzwanie projektowe dla planistów i urbanistów, ze względu na funkcję terenów do niego przylegających, jakimi są obszary przemysłowe, zdegradowane oraz nieużytki. W artykule au­torka stara się wyznaczyć kierunki działań regeneracji bulwarów oraz frontu wodnego w okolicy zdominowanej przez funkcję industrialną – Elektrociepłownię Łęg, opierając się przy tym na przykładzie jakim jest zagospodarowanie ciągu bulwarów wiślanych w Warszawie.

 

Urban Regeneration of the Vistula River Boulevards – an Attempt at Creating a new Public Space within a City

Abstract

The urban regeneration of waterfronts which is meant to regenerate urban public spaces involves efforts which are aimed at the improvement of the quality and the densification of the built environment and development in areas of natural river watercourses. These are efforts covering the modernisation of different types of areas – downtown, post-industrial areas and those of former ports, located in the vicinity of residential areas, boulevards – and which are also focused on recreational, cir­culation and hydrotechnical infrastructure. In Krakow, the eastern section of the Vistula River constitutes a design challenge for planners and urban designers, due to the function of the areas that are adjacent to it, which are industrial areas, areas suf­fering from urban decay, as well as wasteland areas. In the article the author attempts to outline directions for action regard­ing the urban regeneration of the boulevards and the waterfront in an area dominated by an industrial form of use – the Łęg heat and power generation plant, using the example of the development of the Vistula River boulevards in Warsaw as a basis.

Słowa kluczowe: rzeka, bulwary Wiślane, przestrzeń publiczna, przestrzeń miejska , river, Vistula River boulevards, public space, urban space
References

[1] Alexander Ch., Język wzorców, miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008,

[2] Bednarz Martyna, Soboń. Monika, „Łęg przemysł na krawędzi wodnej Miasta. Wisła – nowy krajobraz miejskiego, wschodniego odcinka doliny rzecznej”, Urbanistyczne Warsztaty Projektowe, Prowadzący grupę: Gyur­kovich J., Wójcik A.; Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, Studia III stopnia, Rok I, sem. II, 2016/2017r.

[3] Dudzić-Gyurkovich Karolina, Gyurkovich Mateusz, Bulwary Wiślane – zielony salon Krakowa, w: Czasopismo Techniczne 2-A/2008, s. 151-158.

[4] Hrabiec Andrzej, Parki rzeczne jako metoda planistyczna ochrony przy­rody na przykładzie krakowskich planów parków cieków wodnych Drwin­ka i Sudół Bieżanowski, w: Czasopismo Techniczne 4-A/2007, 135-143.

[5] Januchta-Szostak Anna, Karaśkiewicz Agata, Nadrzeczne bulwa­ry jako narzędzie regeneracji miejskiej przestrzeni publicznej – studium polskich miast, CZŁOWIEK-EKOLOGIA-ARCHITEKTURA / WAPP, Poznań 28.09.2017.

[6] Kusińska Elżbieta, Wodne przestrzenie rekreacyjne, w: Środowisko Mieszkaniowe = Housing Environment nr 16/2016, s. 16-22.

[7] Nowacka-Rejzner Urszula, Rejzner Katarzyna Anna, Przestrzeń publicz­na na obszarach rewitalizowanych – na przykładzie HafenCity, Czasopis­mo Techniczne 3-A/2012 s. 121–128.

[8] Pancewicz Alina, Rola rzek w rozwoju przestrzennym historycznych miast nadrzecznych, , w: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 2 pod redakcją Urszuli Myga-Piątek, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2003, s. 275–285.

[9] Wójcik Agnieszka., Pamięć miasta. Barcelona – miasto na krawędzi, w: Czasopismo Techniczne 4-A/2012, 195-209.

[10] Zachariasz Agata., Woda jako element kompozycji parków publicz­nych, w: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Kra­jobrazu Kulturowego PTG nr 2 pod redakcją Urszuli Myga-Piątek, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2003, s. 325–333.

[11] Żylski Tomasz, Dzielnica Wisła, w: ARCHITEKTURA Murator, Nr 11/2017, s. 48-49.

[12] https://www.ruimtevoorderivier.nl/english (odsłona z dnia 07.07.2017).