Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów

Joanna Klimowicz

Abstrakt

Obecnie w prężnie rozwijających się miastach, obserwowany jest problem tzw. „Miejskiej Wyspy Ciepła”. Problem przegrze­wających się przestrzeni zurbanizowanych wymusił niejako stosowanie rozwiązań służących poprawie lokalnych mikrokli­matów. W rozwiązaniach urbanistycznych i architektonicznych XXI wieku zarówno zieleń, jak i woda coraz częściej wpisuje się na stałe w nowoczesne rozwiązania. Mają one istotny wpływ na projekty zwłaszcza te, które ubiegają się o certyfikaty energooszczędności oraz służą poprawie warunków życia lokalnych społeczności.

W wielu krajach, zastosowanie tych rozwiązań wiąże się też z kulturą i tradycją. Na przykład w Syrii wewnętrzne ogrody z elementami zbiorników wodnych na stałe wpisane są w historyczne rozwiązania. We Włoszech czy Francji, też trudno sobie wyobrazić przestrzenie miejskie czy obiekty bez zastosowania zieleni i wody. Zmieniający się klimat na Ziemi spowodował, że i w Polsce coraz częściej stosuje zieleń i wodę w nowoczesnych rozwiązaniach.

Selected examples of the use of greenery and water as a natural space elements improving local climates conditions

 Abstract

In many urbanized and developing cities we are observing the overheating of urban spaces commonly referred to as the Urban Heat Island effect. This pattern is forcing the development of innovative urban and architectural microclimate based solutions using both greenery and water to meet the energy efficiency certifications and to improve the living conditions of the local communities.

The use of greenery and water elements in the design of cities and other public spaces has been commonplace in many civilizations and often associated with local cultures and traditions. As an example internal gardens using water reservoirs are used commonly in historic buildings and spaces in Syria. In Italy or France, it is difficult to imagine public places without the use of greenery and water. As a reaction to the mounting evidence of the effects of the Earth’s climate change, Polish design­ers are called to consider the use of greenery and water as part of present urban and architecture solutions.

Słowa kluczowe: zieleń w architekturze, miejska wyspa ciepła, mikroklimat, woda w architekturze , greenery in architecture, water in architecture, Urban Heat Island, microclimate
References

[1] Burda I., Nyka L.: Re-Shaping the Land and Water Connections and its Role in Achieving Landscape and Ecological Systems’ Continuity on the Post-Industrial Ter­ritories. W: SGEM 2016.

[2] Gronostajska B., Czajka R. Architektura żywiołów – woda – futurystyczne wizje opanowania nowego środowiska zamieszkania „Środowisko Mieszkaniowe”, tom 11, strony 143 – 148, Wydawnictwo PK 2013

[3] Klimowicz J., Uwarunkowania kulturowe i społeczne kształtowania zabudowy w różnych obszarach klimatycznych. Na wybranych przykładach miast syryjskich w kontekście uwarunkowań polskich, Oficyna Wydawnicza P.W. 2013

[4] Kowalski P.; Zielona infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej, „Architektu­ra” czasopismo techniczne Wydawnictwo Politechniki Karkowskiej, 2-A 2010 zeszyt 5 rok 107 str. 148-253

[5] Malczyk T.; Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2012 r.

[6] Nyka L.: Architektura i woda – przekraczanie granic. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013 (monografia).

[7] Praca zbiorowa pod redakcją Anny Kalinowskiej Miasto idealne – miasto zrównowa­żone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ogranicze­nie skutków zmian klimatu, Uniwersytet Warszawski ISBN 978-83-917679-6-2 2015 r.

[8] Rogozińska-Niesłuchowska Małgorzata, Architektura i światło, Czasopismo Tech­niczne Architektura, tom 107, str. 323-327, Wydawnictwo PK

[9] Ryńska Elżbieta Dagny Miasto – Architektura – Zieleń, „Zieleń a klimat miasta” pod redakcją Marka Kosmali, wydawnictwo pokonferencyjne, Polskie Zrzeszenie Inżynie­rów i techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń 2012r.str 141-147

[10] Rzeszotarska-Pałka M Naturalny detal architektoniczny – zieleń i motywy roślinne w architekturze „Natural” architectural detail – greenery and floral motives in architec­ture”, Czasoposmo techniczne Architektura z. 15, Wydawnictwo PK, 2012 r.