„Ogród” w przestrzeni mieszkalnej – korzyści z obecności zieleni i wody we wnętrzach na przykładzie analizy wybranych przykładów

Agnieszka Bucka

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę z zakresu wykorzystania wody oraz roślinności w architekturze, a ściślej w środowisku mieszkalnym. Przedstawiono przykłady wykorzystania świata roślin oraz wody mające na celu przybliżenie ich istotnej roli w przestrzeni w jakiej żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. Na podstawie przeglądu wybranych rozwiązań stosowanych w architekturze: roślinności wolnostojącej we wnętrzach budynku, atrium, oranżerii czy ogrodów zimowych wykazano, że obecność środowiska wodnego w przestrzeni mieszkalnej, a szczególnie życiodajnej flory o bogatym mikroklimacie, znaczą­co wpływa na polepszenie zdrowia, samopoczucia, odbioru estetycznego wnętrza, komfortu mieszkania i pracy człowieka, a przede wszystkim jakości powietrza niezbędnego nam do życia. Istotnym elementem godnym uwagi jest wykorzystanie wertykalnej powierzchni wszechobecnych ścian, które doskonale mogą służyć jako podłoże dla wszelkiego rodzaju nasadzeń roślin, nie tylko dekoracyjnych, ale i użytkowych, spełniających niebagatelną rolę w środowisku, w jakim żyjemy.

"Garden” in the living space – the benefits of the presence of greenery and water in interiors based on the analysis of selected examples

Abstract

The article discusses the issues of the use of water and vegetation in architecture, and more specifically in a residential envi­ronment. Examples of the use of the plant world and water are presented to approximate their important role in the space in which we live, work and rest. Based on the review of selected solutions used in architecture: free-standing vegetation in the interiors of the building, atrium, orangery or winter gardens, it was shown that the presence of the aquatic environment in the living space, especially life-giving flora with a rich microclimate, significantly improves health, well-being, and aesthetic reception of the interior, comfort of living and human work, and primarily the quality of air necessary for us to live. An impor­tant noteworthy element is the use of the vertical surface of ubiquitous walls, which can perfectly serve as a base for all kinds of plantings, not only decorative but also usable, fulfilling a significant role in the environment in which we live.

Słowa kluczowe: roślinność we wnętrzu, zieleń we wnętrzu, zielone ściany, rośliny doniczkowe, woda we wnętrzu, zimowy ogród, oranżeria, atrium, rozwój zrównoważony , vegetation in the interior, green interior, green walls, potted plants, water in the interior, winter garden, conservatory, sustaina¬ble development
References

[1] R.Berent, Ł. Marcinkowski, “O roślinach. Domowa uprawa”, Wydawnictwo Full Meal 2017

Źródła internetowe:

http://zielenwewnetrzach.pl/

http://ogrodwcentrum.pl

http://www.forestforever.eu/