Naturalne elementy kompozycji w przestrzeni zespołów mieszkaniowych

Patrycja Haupt

Abstrakt

Woda i zieleń są jednymi z oczywistych elementów kontekstu w projektowaniu zespołów mieszkaniowych. Należą do czyn­ników, które w fazie przygotowawczej projektowania poddawane są analizie na równi z uwarunkowaniami prawnymi i tech­nicznymi. Zwykliśmy je traktować jako elementy wypełniające przestrzenie rekreacyjne towarzyszące obszarom mieszka­niowym. Od czasów modernizmu dążono do odzyskania bezpośredniego dostępu do przyrody charakterystycznego dla pierwotnego modelu zamieszkania z zamiarem stworzenia estetycznej jedności pomiędzy architekturą i przyrodą. W naj­nowszych realizacjach zespołów zaobserwować można kolejne tendencje związane z obecnością naturalnych elementów kompozycji w środowisku mieszkaniowym. Spośród nich wymienić można poprawę jakości warunków zamieszkania poprzez zapewnienie atrakcyjnych obszarów rekreacji czynnej i biernej. Kolejnym obszarem, gdzie rozwija się użycie naturalnych ele­mentów kompozycji jest bioklimatyczna charakterystyka budynku. Coraz częściej podnosi się również temat sensorycznych walorów przestrzeni, ale także terapeutyczną wartość przestrzeni przydomowych w codziennym utrzymywaniu sprawności mieszkańców, której konieczność związana jest ze zmianami demograficznymi, a także niekorzystnymi wzorcami stylu życia powodującymi otyłość u dzieci i młodzieży. W artykule omówiono sposoby wykorzystania oraz znaczenie wody i zieleni we współczesnych zespołach mieszkaniowych.

Natural elements of composition in the space of housing complexes

Abstract

Water and greenery are some of the most obvious elements of context in the design of housing complexes. They belong to those factors that, during the preparatory phase of design, are subjected to analysis equally to legal and technical conditions. We are used to treating them as elements that fill up recreational spaces that accompany residential areas. Since modernist times we have strived to regain a type of direct access to nature that is distinct of the primal form of settlement, with the intent of creating an aesthetic unity between architecture and nature. In the latest built housing complexes we can observe additional tendencies associated with the presence of natural composition elements within the housing environment. Among these we can mention an improvement in the quality of housing conditions by providing attractive areas for active and pas­sive recreation. Another area in which the use of natural compositional elements is developing is the bioclimatic performance of a building. We are increasingly often discussing the subject of the sensory qualities of space, in addition to the therapeutic value of backyard spaces in the everyday maintenance of the fitness of residents, the necessity of which is associated with demographic changes, as well as harmful lifestyles that lead to obesity in children and adolescents. The article discusses the manners of the utilisation and significance of water and greenery in contemporary housing complexes.

Słowa kluczowe: kompozycja architektoniczno-urbanistyczna, naturalne elementy kompozycji, środowisko mieszkaniowe, zespoły mieszkaniowe , architectural and urban composition, natural compositional elements, housing environment, housing complexes
References

[1] Adamczyk K.M., Górska-Kłęk L.,. Elementy zagospodarowania terenu pomocne w prowadzeniu hortiterapii i terenoterapii. Materiały I Ogólno­polskiej Konferencji „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych. Kraków 2012, za: Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Agnieszka Tkaczyk, Idea ogrodu sensorycznego w koncepcji zagospodarowania atrium przy szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie, Acta Scientarum Polonorum Architectura 13(3), 2014, str. 71-77.

[2] Celewicz P., Solar City Linz - jakość architektury solarnej, Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment, 2010 nr 8, str. 23-27.

[3] Jaffal, I., Ouldboukhitine S.-E., Belarbi R., A comprehensive study of the impact of green roofs on building energy performance, Renewable Energy, Volume 43, July 2012, s. 157-164.

[4] Kusińska E., Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej, Środowisko mieszkaniowe – Housing Environment 2017 nr 20, str. 112-120, DOI: 10.4467/25438700ŚM.17.054.7675

[5] Lisak A., Natura a architektura – filozoficzne postawienie problemu, [w:] Architektura współczesna wobec natury, red. L. Nyka, Wydział Archi­tektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 17–22.

[6] Ruban, L., Principles of architectural and landscape design of water areas, Czasopismo Techniczne, Technical Transactions 6/2018, s.29-40.

[7] Sheweka, Samar & Mohamed, N.M.. (2012). Green Facades as a New Sustainable Approach Towards Climate Change. Energy Procedia. 18. 507–520. 10.1016/j.egypro.2012.05.062.

[8] Wojtyszyn B., J., Ekologiczna realizacja miasta „Solarcity” inwestycją w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii, Zeszyty naukowe nr 160 Uniwersytetu Zielonogórskiego 2015 nr 40, str. 28-37.