Woda i zieleń w architekturze jednorodzinnych domów wolno stojących

Wacław Seruga

Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony kreacji wody i zieleni w kształtowaniu architektury jednorodzinnych domów wolno stojących wraz z otoczeniem. Kreatywne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne domów wolno stojących w krajobrazie w relacjach człowiek – architektura – natura wpływają na piękno architektury i jej percepcję. Oryginalna i kreatywna architektura jednorodzinnych domów wolno stojących wprowadza ład, porządek i harmonię w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz optymalne rozwiązania funkcjonalne zapewniające jak najlepsze warunki do zamieszkania, rekreacji i pracy w naturalnym środowisku mieszkaniowym.
Kształtując przestrzenie miejskie siedlisk ludzkich w sposób zrównoważony i ekologiczny w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym należy zawsze pamiętać, że Ziemia stanowi nasz wspólny dom.

Water and greenery in the architecture of single-family detached houses

Abstract

The article has been devoted to the design of water and greenery in the shaping of the architecture of single-family detached houses along with their surroundings. The creative functional and spatial solutions of detached single-family houses within the landscape in the relationships between man, architecture and nature affect the beauty of architecture and its perception. Original and creative architecture of single-family detached houses introduces order, structure and harmony into the design of urban spaces, as well as optima functional solutions, providing the best possible conditions for living, recreation and work in a natural housing environment. When designing the urban spaces of human habitats in a sustainable and environmentally friendly manner, in harmony with the natural environment, we should always remember that Earth is our collective home.

Słowa kluczowe: woda, zieleń, architektura jednorodzinnych domów wolno stojących, forma architektoniczna , water, greenery, architecture of single-family detached houses, architectural form
References

[1] Ulanowski Tomasz., Nadchodzi czas Apokalipsy. Gazeta Wyborcza – Nauka, str. 13, 15 listopada 2017.

[2] Seruga Wacław., Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych [w:] Woda i zieleń w architekturze. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment nr 22/2018. Wydawnictwo: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, Kraków 2018.

[3] Projekty architektoniczno-urbanistyczne jednorodzinnych domów wolno stojących, rok II, semestr IV – kierunek Architektura wykonane w roku akademickim 2017/2018 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018