Środowisko Mieszkaniowe,2018, 24/2018

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: woda, zieleń, architektura jednorodzinnych domów wolno stojących, forma architektoniczna , water, greenery, architecture of single-family detached houses, architectural form, tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, poprzemysłowy krajobraz miejski, środowisko na terenach rewitalizowanych , post-industrial areas, revitalisation, post-industrial urban landscape, environment in revitalised areas, Woda, architektura w zieleni, odbicie, projektowanie zrównoważone , Water, architecture in greenery, water reflection, sustainable design, spiritual structure of the city, lost object of cultural heritage, history of cathedral recreation, Architektura terenów nadmorskich, architektura mieszkaniowa, Pomorze Zachodnie , architecture of seaside regions, residential architecture, Western Pomerania, tereny zielone, półprywatne ogródki przydomowe, osiedle mieszkaniowe , green areas, semi-private backyard gardens, housing estate , baseny geotermalne, energia geotermalna, infinity pool, krajobraz, przestrzeń publiczna, Islandia , geothermal baths, geothermal energy, hot tub, the landscape, public space, Iceland, Zielona Infrastruktura, rekreacja, rzeka w mieście, usługi ekosystemowe, rewitalizacja rzek, wystawy ogrodnicze, Gartenschau Niemcy , Green Infrastructure, recreation, river in the city, ecosystem services, revitalisation of rivers, garden festivals, Gartenschau Germany, biurowiec, przestrzeń rekreacji, zieleń i woda, wizytówka miasta, wizytówka firmy , office building, recreational space, greenery and water, city showcase, company showcase, park, urbanistyka krajobrazu, przestrzenie kultury, miasto europejskie, landscape urbanism, spaces of culture, European city, kompozycja architektoniczno-urbanistyczna, naturalne elementy kompozycji, środowisko mieszkaniowe, zespoły mieszkaniowe , architectural and urban composition, natural compositional elements, housing environment, housing complexes, woda w mieście, zieleń publiczna, zrównoważony rozwój , water in the city, public greenery, sustainable development, tereny nadbrzeżne, parki kieszonkowe, edge zone (strefa buforowa), sustainable mobility (zrównoważona mobilność), walkability (dostępność piesza) , waterfronts, pocket parks, edge zone, sustainable mobility, walkability, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, miasto, kompozycja , urban and landscape solutions, city, composition, roślinność we wnętrzu, zieleń we wnętrzu, zielone ściany, rośliny doniczkowe, woda we wnętrzu, zimowy ogród, oranżeria, atrium, rozwój zrównoważony , vegetation in the interior, green interior, green walls, potted plants, water in the interior, winter garden, conservatory, sustaina¬ble development, zielone miasto”, system, ekosystem, przestrzeń miejska, społeczność, idea zrównoważonego rozwoju , ‘green city’, ecosystem, urban space, community, regulacje prawne, domy mieszkalne, zgoda wodno prawna, kanalizacja, zbiornik szczelny , law regulations, houses, water law agreement, sewage system, tight water tank, zieleń w architekturze, miejska wyspa ciepła, mikroklimat, woda w architekturze , greenery in architecture, water in architecture, Urban Heat Island, microclimate, obszary nadbrzeżne, eko-expo , riverfront areas, eco-expo, rzeka, bulwary Wiślane, river, Vistula River boulevards

Artykuły

Ilość

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 3-3
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.051.9641

Rewitalizacja bulwarów Wiślanych – próba stworzenia nowej przestrzeni publicznej w mieście 

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 4-12
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.052.9642

Rewitalizacja obszarów nadrzecznych w przestrzeniach miejskich

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 13-25
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.053.9643

Wybrane przykłady zastosowania zieleni i wody jako naturalnych elementów przestrzeni poprawiających warunki lokalnych klimatów

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 26-33
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.054.9644

Zgoda wodnoprawna – systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 34-41
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.055.9645