Miasto inteligentne kolejny krok w drodze do miasta idealnego

Agnieszka Karbowniczek

Abstrakt

Smart city – next step to the ideal city

The starting point for the reflections in this article is the reference to the manner of shaping the structures of ideal cities to­gether with their infrastructure in relation to the needs of the inhabitants of a given time. Defining a smart city, by providing its important features, will help to identify significant changes that should be taken into account and made in the structure of creating, shaping and functioning of cities in Poland. Based on the reflections presented in the article, the issue of intelligent cities will be introduced. Moreover, based on the given examples and technical solutions, assumptions will be made which can later be used in the planning and urban planning process of Polish cities. The purpose of this publication is to notice the necessary changes that should be carried out in the process of shaping and functioning of the city.

Streszczenie

Punktem wyjścia do rozważań w niniejszym artykule jest odniesienie się do sposobu kształtowania się struktur miast ide­alnych wraz z ich infrastrukturą, w stosunku do potrzeb ówczesnych mieszkańców. Zdefiniowanie miasta inteligentnego, poprzez podanie jego istotnych cech, ułatwi określenie istotnych zmian, jakie powinny być uwzględniane i dokonywane w strukturze tworzenia i kształtowania oraz funkcjonowaniu miast w Polsce. W oparciu o przedstawione w artykule rozważa­nia, przybliżona zostanie problematyka miast inteligentnych. Ponadto w oparciu o podane przykłady i rozwiązania techniczne określone zostaną założenia, które później będzie można wykorzystać w procesie projektowania i planowania urbanistycz­nego polskich miast. Celem tej publikacji jest dostrzeżenie koniecznych zmian, jakie należałoby przeprowadzić w procesie kształtowania i funkcjonowania miasta.

Słowa kluczowe: Smart city, miasto inteligentne, miasto idealne, perfect city, intelligent city
References

Książki:

Kowalski Ł., Inteligentne miasta – przegląd rozwiązań, w: Miasto w badaniach geografów, w red. Trzepacz P., Więcław-Michniewska J ., Brzosko-Sermak A., Kołoś A., wyd. IGiGP UJ, Kraków 2015;

Witruwiusz, I,4, 1-5 (wykorzystano polskie tłumaczenie Kazimierza Kumianie­ckiego, Warszawa 1956);

Chmielewski J., Syrkus Sz., Warszawa Funkcjonalna, wyd. Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2013r;

Stawosz D., Sikora-Fernandez D., Koncepcja smart city na tle procesów i uwa­runkowań rozwoju współczesnych miast, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2016r.

Artykuły w czasopismach:

Węcławowicz-Bilska E., Miasto przyszłości– Tendencje, koncepcje, realizacje, Czasopismo Techniczne wyd. Politechnika Krakowska, nr 1-A/2/2012, s.323-342;

Węcławowicz-Bilska E., Etapy rozwoju miast typu smart, Środowisko Mieszka­niowe = Housing Environment, nr 19/2017, s. 54-62;

Arystoteles, Polityka, VII, 10, 1-2 (1330a-1330b) (wykorzystano tłumaczenie Lu­dwika Piotrowicza, Warszawa 2011);

Vereycken K., Leonardo da Vinci Imagines The First Modern City, w: Executive Intelligence Review, nr 37/32 2010r, s. 53-55;

Syrkus Sz., Preliminarz architektury, w:Praesens 1926, nr 1, s.8;

Ociepa-Kubicka A., Pachura P., Ekologiczne zarządzanie przestrzenią miejską, w: Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XLI, s. 263–272;

i Urbanistyki 3/2011, s. 11-12;

Tota P., Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miej­skie w kontekście projektowania uniwersalnego, w: Środowisko Mieszkanio­we nr 19/2017 s. 4-12;

Zisińska M., Krysiak C., Zakrzewski B., Koncepcja smart cities w kontekście roz­woju systemów transportowych, w: Logistyka 02/2018 s. 16-20;

Sobol A., Inteligentne miasta versus zrównoważone miasta, w: Studia Ekono­miczne, nr. 320/2017, s. 75-86;

Hatalska N., Miasta współczesne, Nowoczesne miasta w służbie mieszkańcom Wyzwania przed którymi stoi miasto w: Biblioteka wizerunku miasta, część 8 Smart City,wyd. ams, s.7-39, źródło internetowe: http://hatalska.com/wp-con­tent/uploads/2016/SmartCityRaport_2016.pdf (odsłona z dnia 22.09.2018r).

Ustawy i normy:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566;

Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymanie czystości i porządku w gminach; Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622;

Norma PN– ISO 37120:2015-03, PKN;

Norma PN– ISO 37101:2017-03, PKN;

Uchwała Nr. LX/774/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008r w Spra­wie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publiczego dla Krakowa na lata 2007-2013.

Źródła internetowe:

www.kpk.gov.pl (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://www.pkn.pl/smart-cities (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsultacje-spolecz­ne/

https://synonim.net/ (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://energetyka.wnp.pl/slubice-i-frankfurt-nad-odra-polaczone-magistrala­-cieplna,245705_1_0_0.html (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://kongresregionow.pl/aktualnosci/277-jak-budowac-inteligentne-miasto­-innowacje-technologiczne-w-miescie (odsłona z dnia 22.09.2018r); (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://ec.europa. Eu (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://www.cire. Pl (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://sems-project.eu/about-the-project/concerto-communities-in-sems/concerto-community-slubice/ (odsłona z dnia 22.09.2018r);

http://inteligentnem iasta.pl/inteligentne-miasta-to-miasta-ekologiczne/5395/ (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://www.bip.kr akow.pl (odsłona z dnia 22.09.2018r);

http://civitas.eu/civin et/civinet-polska (odsłona z dnia 22.09.2018r);

http://www.forumees.pl (odsłona z dnia 22.09.2018r);

https://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-city/ (odsłona z dnia 06.10.2018r);

https://www.seasteading.org(odsłona z dnia 06.10.2018r);

http://www.rationalargumentator.com/index/blog/2015/08/artisanopolis/ (od­słona z dnia 06.10.2018r);

https://www.urenio.org/2015/01/26/smart-city-strategy-planlt-valley-portugal/ (odsłona z dnia 06.10.2018r);

http://smartcityhub.com/governance-economy/planit-valley-the-smartest-city­-never-been-built/ (odsłona z dnia 06.10.2018r)