Smarter way to build: volumetric modular construction system

Ewelina Woźniak-Szpakiewicz,

Shouliang Zhao,

Tingting Chen

Abstrakt