Smart city? - Realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin

Wojciech Korbel,

Dariusz Szklarczyk

Abstrakt

Smart city? – the realities of contemporary information transfer in shaping the spatial policy of polish municipalities

The dynamic development of information systems affects the ongoing socio-economic changes, shaping the possibilities of modern management also in the sphere of spatial development.

Against this background, the presented study attempted to answer the question of how the described civilizational progress affects the framework of the functioning spatial policy of Polish municipalities. The study was confined to matters associated with contemporary information transfer and its effects on public involvement in the process of spatial planning, as well as on the legal awareness of municipal government personnel in their individually applied spatial policy.

In light of the collected results, a significant discrepancy was diagnosed between the contemporary IT potential and actual measures taken by municipal governments, leading to the disintegration of planning processes and social conflicts. The work features an outline of proposed necessary reparative measures.

Streszczenie

Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno – gospodar­cze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego.

Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym prze­kazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej.

W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycz­nym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.

Słowa kluczowe: przekaz informacji, polityka przestrzenna, partycypacja społeczna, zmiany systemowe, information transfer, spatial policy, public participation, systemic chan ges
References

[1] Ciechelska A., Poskrobko T., Wpływ informacji na trwały i zrównoważo­ny rozwój w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/820/original/18.pdf?1315218647, dostęp 10.02.2018

[2] Giffinger R., Fertner C., Kramar., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Mei­jers E., Smart cities – ranking of European medium-sized cities. Final re­port, Centre of Regional Science, Vienna University of Technology, Wie­deń 2007.

Greenfield A., Against the Smart City, New York 2013

[3] Korbel W., Instytucja Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze­strzennego – ocena i oczekiwania zmian według gminnych władz samo­rządowych w Polsce, w: Prace i Studia Geograficzne 63.4, Wydawnictwo UW, Warszawa 2018, s. 23-39

[4] Nowakowska A., Budowanie inteligentnego miasta. studium przypad­ku Montpellier, Studia Miejskie tom 19 (2015), Wydawnictwo Uniwersyte­tu Opolskiego, Opole 2015, s. 23-34

[5] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1990 r. nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami

[6] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami

[7] Twardowski M., Projekt przyjazny. Smart w przestrzeni rekreacyjnej, w: Housing Environment 19/2017, Wydawnictwo PK, Kraków 2017, s. 85 – 96

[8] Węcławowicz – Bilska E., Etapy rozwoju miast typu smart, w: Housing Environment 19/2017, Wydawnictwo PK, Kraków 2017, s. 54-59