Rearanżacja przestrzeni osiedla przez lokatorów społecznego budownictwa czynszowego

Anna Kiepas-Kokot

Abstrakt

Streszczenie

Celem pracy jest ustalenie czy, a jeśli tak to w jaki sposób, najemcy społecznego budownictwa czynszowego, dopasowują przestrzeń zamieszkania do swoich potrzeb oraz czy restrykcyjny regulamin porządku domowego ogranicza jej symboliczną identyfikację. Przedmiotem badań jest dwubudynkowy zespół mieszkaniowy Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (STBS), a w nim stan zagospodarowania widocznych przestrzeni rekreacyjnych (balkonów, loggi i przedogródków) po 10 latach od zasiedlenia. Przeprowadzone badania wskazują, że budownictwo czynszowe nie jest pozbawione praktyk charakterystycznych dla prawa własności. W rekreacyjnej przestrzeni mieszkaniowej postępuje proces zmian, które manifestują prywatność i strzeżenie granic, potrzebę izolacji i osobności, sprzyjają prezentacji widocznych elementów lokali, manifestują terytorialność, budują tożsamość z miejscem oraz personalizują przestrzeń. Obserwowana lokatorska rearanżacja przestrzeni mieści się w granicach określonych zasadami regulaminu porządku domowego.

Rearrangement of a housing estate by the tenants of social rental construction

The purpose of the paper is to determine whether, and if so how, the tenants of social rental construction adjust the living space to their needs and whether restrictive housekeeping regulations restrict its symbolic identification. The subject of the analysis is a two-building housing complex of the Szczecin Society of Social Housing (STBS), and in it the  tate of development of visible recreational spaces (balconies, loggias and frontyards) after 10 years from settlement. The research carried out indicates that the rental construction is not devoid of practices characteristic of property rights. In the recreational housing area there is a process of change that manifests privacy and border guarding, the need for isolation and separation, favors the presentation of visible elements of premises, manifest territoriality, build identity with the place and personalize space. The observed space rearrangement is within the limits defined by the rules of the housekeeping regulations.

Słowa kluczowe: społeczne czynszowe budownictwo mieszkaniowe, przestrzeń osiedla, regulamin porządku domowego, strefa rekreacji, zadomowienie, personalizacja, terytorializm, social rent housing, housing estate, housekeeping regulations, recreation zone, domination, personalization, territoriality
References

[1] Kowalewski M., Poczucie własności mieszkania lokatorów towarzystw budownictwa społecznego, W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/2009, s. 197-212

[2] Dzieciuchowicz J., Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi - rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, W: Space - Society - Economy, nr 10/2011, s. 115-141

[3] Gaweł D., Z badań nad rolą społecznego budownictwa czynszowego w kształtowaniu środowiska zamieszkania w Polsce, W: Architecturae et Artibus, nr 1/2009 s. 22-28

[4] Trzaskowska E., Rola przedogródków w poprawie warunków ekologicznych i społecznych osiedli mieszkaniowych. W: Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, nr 4/2013, s. 75-83

[5] Łukasik M., Czy(m) jest zadomowienie? W: Zadomowienie. Konteksty empiryczne. red. M. Łukasik, M. Brosz Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q 2018, s. 6-14

[6] Prośniewski B., Balkon jako strefa liminalna. W: Zadomowienie. Konteksty empiryczne. red. M. Łukasik, M. Brosz Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q 2018 s. 27-40