Miejsce zamieszkania człowieka w środowisku miejskim

Wacław Seruga

Abstrakt

Streszczenie

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z miejscem zamieszkania człowieka w środowisku miejskim. We współcześnie kształtowanych przestrzeniach miejskich nadrzędną rolę pełnią miejsca przeznaczone do zamieszkania przez człowieka. Charakteryzują je szczególnie walory związane z pięknem oraz kompozycją przestrzenną, a także optymalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mieszkań / domów w powiązaniu z otoczeniem natury i architektury.

Man’s place of residence in the urban environment

This article has been devoted to matters associated with man’s place of residence in the urban environment. In currently designed urban spaces, places assigned for human housing play a dominant role. They are characterised by assets associated with beauty and spatial composition and featuring optimal functional and spatial solutions in apartments and houses, linked with natural and architectural surroundings.

Słowa kluczowe: miejsce zamieszkania człowieka, środowisko miejskie, mieszkanie, dom, man’s place of residence, urban environment, apartment, house
References

[1] Ciurkot K.K., Eksperymentalno-proekologiczny zespół zabudowy mieszkaniowej w Rzeszowie, praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2018 r.

[2] Gehl J., Miasta dla ludzi, wyd. 2010, wydawnictwo w tłumaczeniu na język polski RAM, Kraków 2014.

[3] Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, wyd. 1971, wydawnictwo w tłumaczeniu na język polski RAM, Kraków 2009.

[4] Met K.E., Płuca miasta. Eksperymentalny kompleks oczyszczania powietrza w środowisku miejskim Kielc, praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskie, Kielce 2018 r.

[5] Pętecka M., Budynek mieszkalno – biurowy przy stacji metra Kettenbruckengasse w Wiedniu, praca dyplomowa magisterska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018 r.

[6] Seruga W., Architektura kontekstu, monografia Architektura 1/2014 wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014.

[7] Seruga W., Eksperymenty i poszukiwania w kształtowaniu współczesnych przestrzeni miasta [w:] Architektura Kielc, Teraźniejszość i perspektywa jutra, rozdział w Monografii Architektura 8, str.189–204, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019.

[8] Seruga W., Kreacje architektoniczne w miejskiej przestrzeni [w:] Architektura Kielc, Teraźniejszość i perspektywa jutra, rozdział w monografii Architektura 8, str.175-188, Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2019.

[9] Seruga W., Kreacje w przestrzeni miasta [w:] Architektura kontekstu, monografia Architektura 1/2014 wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014.