Standaryzacja w budownictwie mieszkaniowym w oparciu o przepisy prawa

Anita Orchowska

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwój i przemiany przepisów w zakresie Prawa budowlanego od początków jego funkcjonowania, rozumianych jako baza normująca stosunki budowlane oraz podstawa rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W drugiej części tekstu opisano sposób kształtowania przepisów normujących standaryzację w budownictwie, w różnych okresach rozkwitu mieszkalnictwa po II wojnie światowej do chwili obecnej. Szczególnie pochylono się nad standardami i normatywami powierzchniowymi do projektowania mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Zwrócono szczególnie uwagę na ich bezpośredni związek z jakością kształtowania mieszkań i cechami masowego budownictwa mieszkaniowego.

Standardisation in housing construction based on legal regulations

This article presents the development and changes of the regulations regarding the Construction Law since the beginnings of its functioning, understood as the foundation for regulating the building connections and the basis for development of housing construction in Poland. The second part of the article describes how the law which regulated standardisation in housing construction was shaped in various periods of housing boom after World War II until now. The standards and floor area norms of designing flats in multi-family residential developments have been analysed closely. Particular attention was paid to their direct connection with the quality of designing the flats and the features of large-scale housing construction.

Słowa kluczowe: Prawo budowlane, standardy, normatywy mieszkaniowe, Construction Law, norms, housing standards
References

[1] Biliński T., Prawo budowlane wczoraj i dziś, w: Przegląd Budowlany, nr 2/2009, s. 24-29

[2] Bryx M., Finasowanie inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001

[3] Ciołek W., O historii relacji przepisów prawa budowlanego i Polskich Norm, w: Przegląd Budowlany, nr 6/2013, s. 46-50

[4] Dąbrowska-Milewska G., Propozycja klasyfikacji standardu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powstałej w Polsce po roku 1990, ProblemyRozwoju Miast 4/3, 2007, p. 56-65

[5] Goratyński J., Standardy mieszkaniowe. Zbiór materiałów do dyskusji. Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1951

[6] Nadolny A., Normatyw mieszkaniowy w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 na przykładzie Poznania, Architecturae et Artibus, nr (4) 2/2012

[7] Nowakowski A. B., Pierwsze polskie prawo budowlane a prawo współczesne, w: Przegląd budowlany, nr 6/2013., s. 28-31

[8] Wojtkun G., Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty. w: Przestrzeń i Forma nr 10/2008, s.175-194

INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

[1] https://architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Publikacja_Osiedla_Warszawy_0.pdf (odsłona z dnia 16.05.2019)

[2] http://www.bryla.pl/bryla/1,154445,20599060,najnowsza-historia-mieszkania.html (odsłona z dnia 19.05.2019)

[3] http://www.iwaw.pl/obiekt.php?p=562066328 (odsłona z dnia 16.05.2019)

[4] http://prawo.sejm.gov.pl/ (odsłona z dnia.16.05.2019)