Oddziaływania formy projektu architektonicznego na użytkowników na przykładzie autorskich koncepcji i realizacji zespołów mieszkaniowych w latach 2010–2018

Joanna Olenderek,

Maciej Olenderek

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę oddziaływania projektu koncepcyjnego i zrealizowanego domu czy urbanistycznego założenia, na ludzkie zachowania. Autorzy badając swoje projekty z ostatniej dekady przedstawiają mechanizm budowania logiki tworzenia przestrzeni i kubatur zamykających się w minimalnych wielkościach użytkowych, zachowujących maksymalną skalę wykorzystania zasad zrównoważonego projektowania. Badaniami objęto budynki mieszkalne jednorodzinne, zespoły zabudowy bliźniaczej, pojedyncze budynki realizowane jako uzupełnienia przestrzeni istniejących osiedli, budynki plombowe i osiedle mieszkaniowe składające się z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wszystkie obiekty zaprojektowano jako budownictwo niskoenergetyczne. Wynikiem badań jest próba określenia, w różnych sytuacjach przestrzennych obiektów o różnorodnej strukturze, wpływu determinizmu architektonicznego twórców na społeczności je użytkujące.

The effect of the shape of architectural design on the users on the example of the author’s concepts and designs of housing complexes between 2010–2018

 

The article describes the issue of the effect of the concept design and urban plan on human behaviour. The authors, reviewing their projects from the last decade, present the mechanism of creating logic in shaping space and cubature, contained in minimal utility space and maintaining the maximal scale of using the rules of balanced design. The objects reviewed are: detached and duplex houses, single buildings supplementing existing housing complexes, infill buildings and multi-family building residential area. Everything was designed to be energyefficient. The result of this study is the attempt to evaluate the influence of the author’s architectural determinism (in various spatial situations and object structures) on the communities which use them.

Słowa kluczowe: : Architektura, projektowanie, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, budownictwo pasywne, Architecture, project, multi-family buildings, passive building
References

[1] Gehl J. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009,

[2] Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, praca zbiorowa pod redakcją Kaczmarek S.,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011,

[3] Dweling and Architecture. From Heidegger to Koolhaas, praca zbiorowa pod redakcją Lefas P., VERLAG, Berlin 2009,

[4] Tradycja a nowoczesność. Materiały z konferencji 14-16 maja 2007, praca zbiorowa pod redakcją Libiszowska M., ArchidiecezjalneWydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008,

[5] Metanopoli. Attualita di un’idea, praca zbiorowa pod redakcją Sermisoni S., Snam Spa, Mediolan 1995,

[6] Europe and architecture tomorrow. White Paper, Proposition for Europe’s built environment, praca zbiorowa pod redakcją O CofaighE., Wersja polska, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP,Bielsko-Biała 1998,