Komfort zamieszkania we współczesnym miejskim domu

Joanna Klimowicz

Abstrakt

Współczesne miasta borykają się z wieloma problemami. Jednymi z bardzo istotnych problemów ostatnich lat są: wzrastający poziom zanieczyszczenia oraz podnoszenie się temperatur w centralnych częściach miast (efekt Miejskiej Wyspy Ciepła). Niejednokrotnie mieszkańcy borykają się z tymi problemami. Dążąc do poprawy warunków egzystencji w miastach wprowadza się udogodnienia mające na celu ochronę współczesnego człowieka, zwłaszcza w domu, który ma stanowić jego schronienie.
Tematem artykułu jest zobrazowanie na wybranych przykładach złych i korzystnych rozwiązań materiałowych wpływających na komfort zamieszkania. Przedstawienie współczesnych rozwiązań mających na celu jak najlepszą ochronę mieszkańców oraz zapewnienie im odpowiednich warunków życia.
Przeprowadzone badania kamerą termowizyjną oraz miernikami wilgotności wybranych obiektów wybudowanych w różnych technologiach, pokazują jak źle dobrane materiały wykończeniowe mogą wpływać na pogarszanie się komfortu mieszkania.
Prawidłowy dobór materiałów budowlanych oraz odpowiednie ich zastosowanie przyczynia się do niwelowania strat cieplnych, a co za tym idzie niwelowania występującego w miastach efektu Miejskiej Wyspy Ciepła. Mniejsze zapotrzebowanie na energię, wpływa na zmniejszenie strat cieplnych oraz zanieczyszczenie powietrza wynikające ze zbyt dużych parametrów grzewczych.
Wyniki badań stanowić będą podstawę do dalszej pracy związanej z obserwacją zachowań budynków wybudowanych w różnych technologiach. Możliwość porównania poszczególnych rozwiązań przyczyni się do podnoszenia świadomości, jak ważne dla mieszkańców jest stosowanie odpowiednich materiałów budowalnych  zapewniających komfort zamieszkania.

The comfort of living in a modern urban home

Contemporary cities are struggling with many problems. The most important problems of recent years are: the increasing level of pollution and rising temperatures in central parts of cities (the effect of the Urban Heat Island). The inhabitants often have to deal with these problems. Striving to improve the living conditions in the city facilities are introduced to protect the contemporary man, especially in the house, which is to be his shelter.
The subject of the article is to illustrate on selected examples of bad and beneficial material solutions affecting the comfort of living. Presentation of contemporary solutions aimed at the best possible protection of residents and providing them with adequate living conditions.
The research carried out on thermal imaging cameras and humidity meters of selected objects built in various technologies, show how poorly selected finishing materials can affect the deterioration of the comfort of living.
Proper selection of building materials and their proper application contribute to the reduction of heat losses and thus to the reduction of the effect of the City Heat Island in cities. Lower demand for energy also contributes to the reduction of heat losses and air pollution resulting from excessive heating parameters.
The results of the research will form the basis for further work related to the observation of the behavior of buildings built in various technologies. The possibility of comparing individual solutions will contribute to raising awareness of how important it is for the residents to use appropriate building materials ensuring the comfort of living.

Słowa kluczowe: Komfort życia, dom miejski, warunki życia w mieście, Living comfort, urban home, living conditions
References

[1] Bańka A., Psychologiczne konteksty jakości życia w mieście, W: Jacek Szołtysek (red.) Jakość życia w mieście. Poglądy interdyscyplinarne. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2018 r., ss. 59-82.

[2] Błażejczyk K., Kuchcik M., Milewski P., Dudek W., Kręcisz B., Błażejczyk A., Szmyd J., Degórska B., Pałczyński C., Miejska wyspa ciepła w Warszawie, Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2014 r. str. 151-152

[3] Fortuniak K., Miejska Wyspa Ciepła, podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003r.

[4] Gehl J., The challenge of creating a human quality in the city, Referat wygłoszony na „Town and Country Planning Summer School 1995”, Exeter.

[5] Mokyr J., The Second Industrial Revolution, 1870-1914, w: Castronovo, V. (red.) Storia dell’economia Mondiale. Laterza publishing, Rzym 1999, s. 219-245,.

[6] Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, Kraków, 2015 r.

[7] Nikolopoulou M., Baker N., Steemers K., Thermal comfort in outdoor urban spaces: understanding the human parameter, “SolarEnergy” Volume 70, Issue 3, 2001, ss. 227-235