Mikro-struktury w przestrzeni miejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Anna Maria Berbesz

Abstrakt

Ontogeneza jednostki ludzkiej nierozerwalnie związana jest z ruchem. Współcześnie, koncept nomadyzmu ulega transformacji w procesie rozwoju cywilizacyjnego nabierając szerszego znaczenia i wkraczając w obszary związane z szeroko pojmowaną mobilnością włączając przestrzeń cyfrową. Dynamiczne zmiany  cywilizacyjne stają się podstawą do dyskusji dotyczącej znaczenia i przyszłości tradycyjnego myślenia i kształtowania struktur architektonicznych we współczesnych przestrzeniach miejskich. Artykuł koncentruje się na tymczasowych i mobilnych strukturach w kontekście urbanistycznych, materiałowych i konstrukcyjnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę nietypowe przestrzenie stacjonowania tymczasowych i mobilnych struktur architektonicznych, tj.: zdegradowane przestrzenie miejskie lub trudnodostępne przestrzenie zurbanizowane, tego typu rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia projektowego XXI w.

Micro-structures in urban spaces in the aspect of sustainable development

Ontogenesis of human being is constantly connected with the movement. Nowadays, the concept of nomadism is being transformed in the process of forming of the human civilization, acquiring a wider meaning and infiltrating the areas connected with civilization movement, including digital space. Dynamic civilization changes are  he basis for a discussion about meaning and future of traditional thinking of shaping the architectural structures in the contemporary public spaces. This paper focuses on temporary and mobile structures from the urban context to contemporary material and construction solutions. Considering the unusual places of stationing of temporary and mobile structures, such as degraded areas or inaccessible urban spaces, these structures require innovative and creative design solutions in 21st century.

Słowa kluczowe: architektura mobilna, struktury tymczasowe, ruch w architekturze, nomadyzm, mobile architecture, temporary structures, movement in architecture, nomadism
References

[1] Bęben W., Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

[2] Busbea L., The Urban Utopia in France, 1960-1970, Massachusetts Institute of Technology, 2007.

[3] Conrads U., Programs and manifestoes on 20th century architecture, MIT Press 1971, 99-100.

[4] Gross F., Koczownictwo. Studja nad nomadyzmem i nad wpływem tegoż na społeczeństwo, ustrój i państwo, Kasy im. Mianowskiego – Instytut PopieraniaNauki – Pałac Staszica, 1936.

[5] Jencks CH., Kropf K., Teorie i manifesty architektury współczesnej, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa 2013

[6] Jodido P., Architecture Now! 4, Taschen GMBH 2010

[7] Koolhaas R., Obrist H.U., Project Japan. Metabolism Talks…, Taschen 2011.

[8] Rybiński A., Tuaregowie z Sahary. Tradycyjna kultura Tuaregów Kel Ahaggar na przełomie XIX i XX w., Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999.

[9] Witruwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, translated: Kazimierz Kumaniecki, Prószyński i Sp., 1999.

[10] Living Planet Report 2016 Summary, źródło: https://www.wwf.or.jp/activities/data/summary_wwf_living_planet_report_2016.pdf, (dostęp: 20.11.2017)

[11] źródło: http://www.imuhar.eu/site/en/imuhartuareg/tent.php?lang=EN (dostęp: 20.06.2019)

[12] źródło: http://www.inuvialuitsodhouse.ca/dwellings/warm-season/, (dostęp: 20.06.2019)

[13] źródło: http://www.parkassociati.com/EN/Projects/2011/the_cube_by_electrolux_-_milan_p1422.aspx, (dostęp: 20.06.2019)

[14] źródło: http://en.aros.dk/visit-aros/the-collection/your-rainbow-panorama/, (dostęp: 20.06.2019)

[15] źródło: http://www.bmwguggenheimlab.org/what-is-the-lab, (dostęp: 20.06.2019)

[16] źródło: https://www.treehugger.com/modular-design/modular-plugin-tower-shenzen-peoples-architecture-office.html, (dostęp: 20.06.2019)

[17] źródło: http://www.urbanrigger.com, (dostęp: 20.06.2019)