International Journal of Contemporary Management

Redaktor naczelny: Barbara Kożuch
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę metod i paradygmatów teoretycznych, koncentrując się na wspieraniu nowych pomysłów i perspektyw istniejących badań.
W centrum zainteresowania IJCM są zwłaszcza, chociaż nie wyłącznie, następujące obszary tematyczne jak: struktury, procesy, innowacje organizacyjne, motywacja, przywództwo, zachowania organizacyjne i kultura organizacyjna. Czasopismo publikuje studia przypadków, recenzje, opracowania koncepcyjne i najwyższej jakości badania empiryczne. Ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zarządzania, profesorów, konsultantów, finansistów, ekonomistów, menedżerów. Publikowane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, zajmujące się złożonymi i wielodyscyplinarnymi wyzwaniami współczesnej gospodarki.
International Journal of Contemporary Management (IJCM) znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 14.

Dla autorów zamieszczenie publikacji jest bezpłatne. Koszty pokrywa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty stanowiące artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, komunikaty powinny być przedłożone redakcji  za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów naukowych. Wejście do Panelu Redakcyjnego: http://www.panel.ejournals.eu/

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

BazEkon
CEJSH

EBSCO

Index Copernicus

Google Scholar

ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Punkty MNISW: 14

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2)

Redaktor naczelny: Barbara Kożuch
Zastępca redaktora naczelnego: Łukasz Sułkowski
Opublikowano online: 7 lipca 2016

Artykuły

Ilość

Public Management in the Polycentric Environment – A (Not) New Research Perspective

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 7-28
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.008.5549

Crowd Capital – Conceptualisation Attempt

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 29-57
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.009.5550

Does a “Better” Employee Have Gender? Women and Men Differences in OCBs and CWBs

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 59-83
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.010.5551

Project Risk Management of Electrical Switchboard Delivery 

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 85-103
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.012.5552

The Use of Forecasting Models to Identify Trends of Logistics Development in Business Management

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 105-122
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.013.5553

Comparative Critical Review of Corporate Social Responsibility Business Management Models

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 123-150
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.014.5554

The Impact of the Internet of Things on New Approach in Network Management

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(2), s. 151-170
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.011.5555

kwartalnik
dostęp bezpłatny do treści

Niniejszym informujemy, że kwartalnik International Journal of Contemporary Management zgodnie z decyzją nr 520/P-DUN/2016 z dn. 22 czerwca 2016 roku uzyskał w 2016 roku dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę. więcej