The coherence of control and audit activities in quality management in clinical hospitals

Marek Ćwiklicki,

Wioletta Makieła

Abstrakt
The objective of this article is to evaluate the coherence of control and audit activities related
to quality management in clinical hospitals (in Poland). Research conducted in a selected hospital in Poland has shown the use of a few similar solutions, which may be regarded as a good reason to consider whether the initiation of corrective actions is necessary. The basic conclusion resulting from the conducted analysis concerns the necessity of reviewing the control and audit function with a view to eliminating the needless performance of such control activities, including a possibility of reducing their scope by way of combining
similar tasks. The collected data give rise to a statement about the necessity of conducting a more thorough check of collected information together with its recording carriers, which will allow the integration of control and audit activities.
Słowa kluczowe: control, audit, quality management, hospital
References

Akredytacja szpitali/Accreditation of Hospitals (2013). Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, retrieved from: http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/images/docs/akredytacja-szpitali.pdf [accessed: 11.04.2016].

An Overview of the EFQM Excellence Model (2012). Bruksela: EFQM, retrieved from: http://www.efqm.org/sites/default/files/overview_efqm_2013_v1.1.pdf [accessed: 11.04.2016].

Article 68 of the Public Finances Act of 27 August 2009, Journal of Laws of 2013, item 885 (Art. 68, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013
poz. 885).

Article 272 clause 1 of the Public Finances Act of 27 August 2009, Journal of Laws, no. 157, item 1240, as amended (Art. 272 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Biuro ds. Jakości/The Quality Office (n.d.). Kraków: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, retrieved from: http://www.szpitaljp2.krakow.pl/Polityka-jakosci.85.0.html [accessed: 11.04.2016].

Certyfikaty/Certificates (2014). Wadowice: ZZOZ w Wadowicach, retrieved from: http://www.zzozwadowice.pl/certyfikaty.html [accessed: 11.04.2016].

Ćwiklicki, M., & Obora, H. (2011). Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kamiński, S. (2014). Funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce medycznej na przykładzie Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie. Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Biuletyn, 3(12), retrieved from: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1128637/20140930_Biuletyn_KZ_Nr+3_12_2014.pdf [accessed: 11.04.2016].

Kautsch, M., & Lewandowski, R. (2009). System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia. Polityka Społeczna, (3), 11–16.

Księga Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego/The Quality Book of the Integrated Quality Management and Environmental Management System(2013). Racibórz: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, retrieved from: http://www.szpital-raciborz.org/fileadmin/user_upload/iso/nowe/Dokument.pdf [accessed: 11.04.2016].

Małecka-Łyszczek, M. (2015). Standardy kontroli zarządczej. In M. Ćwiklicki (ed.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pp. 26–69.

Mituś, A. (2015). Monitorowanie i ocena stanu kontroli zarządczej. In M. Ćwiklicki (ed.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nogalski, B., & Rybicki, J.M. (eds.) (2002). Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Podręcznik dla studentów studiów podyplomowych. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

Opolski, K., Dykowska, G., & Możdżonek, M. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach
zdrowotnych. Teoria i praktyka
. Warszawa: CeDeWu.

Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia/Centre for the Accreditation and Monitoring of Quality in Health Care Institutions (n.d.), retrieved from: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/ [accessed: 11.04.2016].

Płoskonka, J. (2006). Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym. Kontrola Państwowa, (2), 3–28.

Program Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zestaw standardów 2011/The Accreditation Programme for Basic Health Care Institutions. The 2011 Standards (2011). Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, retrieved from: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/standardy.php [accessed: 11.04.2016].

Regulation no. 21/2013 of the Director of the Prof. Ludwik Bierkowski Independent Public Health Care Institution of the Ministry of the Interior in Poznań of 17 April 2013 concerning the implementation of the Management Control Regulations in the Prof. Ludwik Bierkow-
ski Independent Public Health Care Institution of the Ministry of the Interior in Poznań (Zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dn. 17.04.2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego), retrieved from: http://www.szpitalmsw.poznan.pl/uploads/bip/Regulamin_kontroli_zarzadczej-2013-05-16.pdf [accessed: 11.04.2016].

Sackett, D.L., Rosenberg, W.M., Gray, J.A., Haynes, R.B., & Richardson, W.S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn’t. BMJ, 312(7023), 71–72.

Stawny, P. (2011). Audyt wewnętrzny w zakładach opieki zdrowotnej. In M.D. Głowacka (ed.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian. Poznań: Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, pp. 79–90.

Stępniewski, J., Karniej, P., & Kęsy, M. (eds.) (2011). Innowacje organizacyjne w szpitalach. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Szpital bez bólu (n.d.). Polskie Towarzystwo Badania Bólu, retrieved from: http://ptbb.pl/dzialalnosc/szpital-bez-bolu [accessed: 11.04.2016].

Trela, A. (2014). Zarządzanie jakością w placówce medycznej. Certyfikacja systemów zarzą-dzania, akredytacja ministra zdrowia. Warszawa: Wiedza i Praktyka.

Wsparcie procesu akredytacji/Supporting the Accreditation Process (n.d.), retrieved from: http://www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/ [accessed: 11.04.2016].

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.