Innovations in quality assurance as an element of the company’s competitiveness

Krzysztof Zymonik

Abstrakt
The aim of the article is to analyze and evaluate marketing innovations used in quality assurance as well as develop the model of differences and similarities between them. Innovations are understood in this case as generating new value for the customer. Strong market competition makes it necessary for companies to gain customers’ trust. For this reason, marketing innovations, including those relating to quality assurance, may take the form of a tool (instrument) of trust. However, they must be very attractive for the customer and stand out on the market.
The adopted research method is the qualitative analysis of foreign and Polish literature, including legal regulations. Prolonged, extended, door-to-door, and lifetime warranty was taken into account. The model of similarities and differences of innovative activities in quality assurance allowed for establishing that the warranties analysed do not significantly differ among one another. However, each one is a “step forward.”
Słowa kluczowe: enterprise, competitiveness, quality assurance, warranty, innovation, value for customer/consumer
References

Boutellier, R., Gassmann, O., & von Zedtwitz, M. (2008). Managing Global Innovation: Uncovering the Secrets of Future Competitiveness. Berlin-Heidelberg: Springer Science & Business Media.

Brdulak, H., & Gołębiowski, T. (2003). Rola innowacyjności budowaniu przewagi konkurencyjnej. In H. Brdulak, T. Gołębiowski (eds.), Wspólna Europa: innowacyjność działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Difin, pp. 15–28.

Drucker, P.F. (2004). Innowacja przedsiębiorczość, Natchnienie fart, czyli innowacja przedsiębiorczość. Warszawa: Studio Emka.

Fiedor, B., & Kociszewski, K. (eds.) (2010). Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Garcia, R., & Calantone, R. (2002). critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: literature review. Journal of Product Innovation Management, 19(2), 110–132.

Janasz, W., & Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Janszen, F. (2000). The Age for Innovation. London: Prentice Hall.

Kaplan, R., & Norton, D. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Knosala, R., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M., & Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWE.

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie kontrola. Warszawa: Gebether Ska.

Malara, Z. (2006). Przedsiębiorstwo globalnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowacki, R. (ed.) (2010). Innowacyjność w zarządzaniu konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Pecyna, M. (2012). Sprzedaż konsumencka de lege ferenda. Transformacja Prawa Prywatnego, (2), 145–166.

Pfeifer, T. (1993). Qualitats Management. Strategien-Methoden-Techniken. München-Vien: Hanser.

Oslo ManualGuidelines for collecting and Interpreting Innovation Data (2005). OECD and Eurostat retrieved from: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9205111e.pdf?expires=1480435974&id=id&accname=guest&checksum=6EFAFC4F72E4F911E483752D10D2A24A [accessed: 1.12.2016].

Salavou, H. (2004). The concept of innovativeness: Should we need to focus? European Journal of Innovation Management, 7(1), 33–44.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Simon, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control System to Drive Strategic Renewal. Boston: Harvard Business School Press.

Stefanicki, R. (2006). Ochrona konsumenta świetle ustawy szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Kraków: Zakamycze.

Sullivan, D.O., & Dooley, L. (2009). Applying Innovation. Thousand Oaks: Sage.

Tapscott, D. (1998). Gospodarka cyfrowa. Warszawa: Business Press.

The roots of quality (October 1998). European Quality Convention, Plenary Session, Paris.

Tidd, J., & Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjamiIntegracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Timmerman, J.C. (2009). systematic approach for making innovation core competency. The Journal for Quality and Participation, 31(4), 4–11.

Wieczorek, E. (2005). Sprzedaż konsumencka. In E. Nowińska, P. Cebula (eds.) Europejskie prawo konsumenckie prawo polskie. Kraków: Zakamycze, pp. 161–206.

Zymonik, K. (2015). Odpowiedzialność za produkt zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.

Internet sources

Intrata S.C. (n.d.), retrieved from: http://www.acv-polska.pl/content/10-gwarancja [accessed: 28.02.2016].

Przedłużona gwarancja do telewizorów: czy warto kupić? (2015), retrieved from: http://www.tvmaniak.pl/72738/przedluzona-gwarancja-telewizorow-warto-kupic/ [accessed: 20.02.
2016].

Tez, K. (2012). Rozszerzona gwarancja – wszystko, co musisz wiedzieć. Komputer Świat, retrieved from: http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/bezpieczenstwo/2012/04/rozszerzona-gwarancja-wszystko-co-musisz-wiedziec.aspx [accessed: 20.02.2016].

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.