Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ Czasopismo

Redaktor naczelny: Marek Dolewka

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

e-ISSN 2353-7094
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Opublikowano online: 13 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Historia organów w opactwie oo. Cystersów w Krakowie-Mogile

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 5-31
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.001.8412

Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.002.8413

Apolinary Kątski jako cudowne dziecko

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 53-74
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.003.8414

Chopin na barykadach, czyli o socrealistycznych narracjach w 1949 roku

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 75-109
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.004.8415

Piotr Hertel jako kompozytor muzyki do dziecięcych filmów animowanych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 111-128
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.005.8416

Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 129-148
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.006.8417

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.