Instrukcje dla autorów

1. Do publikacji artykułów zaproszeni są doktorzy, doktoranci, absolwenci i studenci polskich i zagranicznych uczelni, zainteresowani tematyką muzykologiczną.

2. Numery Kwartalnika nie są tematyczne. Terminy zgłaszania tekstów podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej czasopisma.

3. Tekst, pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 punktów z interlinią 1,5 wiersza, powinien mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków łącznie ze spacjami. Pozostałe wymogi edytorskie określa załącznik nr 1.

4. Do tekstu powinna być dołączona bibliografia i abstrakt w języku angielskim (do 2000 znaków łącznie ze spacjami) wraz z przetłumaczonym tytułem, listą 3-5 słów kluczowych oraz notą biograficzną (do 500 znaków ze spacjami).

5. Plik, zawierający wszystkie w/w elementy, należy nadesłać w formacie: DOC, DOCX lub ODT na adres: redakcja.kmm.uj@gmail.com

6. Ewentualne grafiki prosimy przesłać w osobnych plikach w formacie: PDF, TIFF lub JPG (o minimalnej rozdzielczości 300 dpi).

7. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kolegium Redakcyjnego artykuł zostaje skierowany do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie afiliowanych poza jednostką, z którą związany jest autor artykułu. Zastosowana zostaje procedura recenzyjna realizująca zasady poufności i anonimowości (tzw. double-blind review). Każdy tekst jest recenzowany według formularza, którego wzór określa załącznik nr 2.

8. Pełen proces recenzyjny trwa około dwóch miesięcy. Tekst zaopiniowany pozytywnie, po naniesieniu przez autora ewentualnych zmian zasugerowanych przez recenzentów, zostaje następnie poddany korekcie językowej i technicznej. Łączny czas od zamknięcia naboru artykułów dla danego numeru do jego publikacji wynosi średnio cztery miesiące.

9. Akceptacja przez autora ostatecznej wersji jest równoznaczna ze zgodą na publikację tekstu oraz z udzieleniem wydawcy bezpłatnej licencji niewyłącznej na wydanie tekstu w formie elektronicznej i papierowej.

Wymogi edytorskie


 

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.