Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ Czasopismo

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Bujas

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Na podstawie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2015 r. wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 862) publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

e-ISSN 2353-7094
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019)

Redaktor naczelny: Marek Dolewka
Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Bujas
Opublikowano online: 30 grudnia 2019

Artykuły

Ilość

Partimenti Bernarda Pasquiniego – studium realizacji wybranych Bassi ze zbioru Sonate per uno o due Cembali con il basso cifrato

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 5–60
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.013.11534

Wybrane fakty z biografii i działalności Seweryna Kortowicza w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 61–76
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.014.11535

Wychowanie muzyczne jako praktyka memetyczna

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 77–102
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.015.11536

Muzyka we współczesnym widowisku piłkarskim

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 103–130
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.016.11537

Black metal okiem filologa – próba językoznawczego zdefiniowania pojęcia

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 131-150
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.017.11538

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.