Procedura rozpatrywania reklamacji

1.Użytkownikowi  Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego pliku elektronicznego.
2.Reklamacja dotycząca  treści cyfrowych powinna być złożona w formie e-maila i zawierać:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
c) nazwę ebooka, który jest reklamowany,
d)  informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, błędna zawartość, braki stron etc.) i datę jej wystąpienia.
e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal,
f) wiadomość elektroniczna e-mail powinna być wysłana na adres: reklamacja@wuj.pl.

Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków z dopiskiem reklamacja lub faxem (12) 631-01-98.

3. Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy: reklamacja@wuj.pl  telefoniczny:  (12) 631-01-97 w Dniach Roboczych.
4. Termin rozpatrywania reklamacji  to 14 Dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadomi Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną drogę kontaktu.
5.W przypadku gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
6. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.