Lista recenzentów współpracujących

Recenzenci w 2016:

Akama Seiki, Universität Trier

Bjorndahl Adam, Cornell University; Department of Mathematics

Byszewski Jakub, UJ; Instytut Matematyki

Idziak Paweł, UJ; Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej

Mostowski Marcin, UJ; Instytut Filozofii

Pigozzi Don, Iowa State University; Department of Mathematics

Pinsker Michael, Technische Universität Wien; Institut für Computersprachen

Słomczyński Wojciech, UJ; Instytut Matematyki

Wansing Heinrich, Ruhr University Bochum; Department of Philosophy II

Wroński Andrzej, UJ; Instytut Filozofii

Zakrzewski Piotr, Uniwersytet Warszawski; Wydział MIM

Zhong Shengyang, Sun Yat-Sen University; China; Institute of Logic and Cognition

 

Recenzenci w 2015:

Akama Seiki, Universität Trier

Brady Ross, La Trobe University, Melbourne; Department of Politics and Philosophy

Czelakowski Janusz, Uniwersytet Opolski; Instytut Matematyki i Informatyki

Darniere Luck, l’Université d’Angers; Département de Mathématiques

Dziobiak Wieslaw, University of Puerto Rico; Department of Mathematical Sciences

Font Josep M., Universitat de Barcelona; Departament de Matemàtiques i Informàtica

Jansana Ramon, University of Barcelona, Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència

Krzaczkowski Jacek, UMCS; Instytut Informatyki

Marciniak Marcin, Uniwersytet Gdański; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Minari Pierluigi, Università degli Studi di Firenze; Dipartimento di Lettere e Filosofia

Niemiec Piotr, UJ; Instytut Matematyki

Odintsov Sergei P., Novosibirsk State University; Mechanics and Mathematics Department

Połacik Tomasz, Uniwersytet Śląski; Instytut Matematyki

Sato Kentaro, Universität Bern; Institut für Informatik

Schmid Jurg, Universität Bern; Mathematisches Institut

Straßer Christian, Ruhr University Bochum; Department of Philosophy II

Turek Sławomir, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Matematyki

Vejjajiva Pimpen, "Chulalongkorn University, Bangkok; Logic and Foundations of Mathematics"

Wroński Andrzej, UJ; Instytut Filozofii

Zdanowski Konrad, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Zlatos Pavol, Comenius University in Bratislava; Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.