Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk

„Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

ISSN 1429‑9585
e-ISSN 2544-4654
Punkty MNISW: 4
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Opublikowano online: 4 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 277–293
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.021.7408

Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.1595)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 293–303
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.022.7409

Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 303–312
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.023.7410

Kontrola czynności dyspozytywnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 311–320
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.024.7411

Godziwa emerytura – to znaczy jaka?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 319–329
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.025.7412

Ocena sytuacji prawnej starszych pracowników i osób starszych poszukujących pracy na Litwie

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 329–351
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.026.7413

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.