Obowiązek współdziałania pracodawcy z właściwą władzą publiczną w sprawie zwolnienia grupowego jako środek społecznej ochrony miejsc pracy (zatrudnienia)

Antoni Dral

Abstrakt

Obligation of the employer to cooperate with the competent public authority on collective redundancy as a means of social protection of workplaces (employment)

This article discusses the issue of the employer’s obligation to cooperate with public authorities in the case of collective redundancies, which is a means of social protection of employment relationships. The author first explains the concept of social protection of workplaces, pointing out that one of its instruments is the obligation to notify the competent employment authorities of the intended collective redundancy. Furthermore, the paper analyses the regulations of abovementioned employer’s obligation under ILO Law (Convention No. 158) and the European Union Law (Directive 98/59/EC). Thereafter, the author discusses the relevant regulations contained in the Act of March 13, 2013 on specific terms and conditions for terminating employment relationships with employees for reasons not related to the employees, subjecting above mentioned regulations to critical analysis and examining whether the adopted manner of regulating this obligation allows it to be an effective, proactive means of social protection of employment.
 

Słowa kluczowe: społeczna ochrona zatrudnienia, zwolnienia grupowe, dyrektywa 98/59/WE, powiatowy urząd pracy, zawiadomienie o zwolnieniu grupowym , social protection of employment, collective redundancies, Directive 98/59/EC, district labour offi ce, notifi cation of collective redundancies
References

Baran K.W., Procedura zwolnień grupowych, Studia z Zakresu Prawa Pracy 2003/2004.

Czechowski P., Rola publicznych służb zatrudnienia w procesie dokonywania zwolnień grupowych w świetle prawa wspólnotowego i porównawczego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, 9.

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Florek L., Ochrona miejsc pracy a interesy pracowników, pracodawców i bezrobotnych, w: Prawo pracy a bezrobocie, L. Florek (red.), Warszawa 2003, s. 11.

Hajn Z., Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców,w:Prawo pracy a bezrobocie, L. Florek (red.), Warszawa 2003.

Krysińska-Wnuk L., Regulacja zwolnień grupowych pracowników, Warszawa 2009.

Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013, s. 193.

Sobczyk A.,Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. II,Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.

Szewczyk H., Powszechna ochrona trwałości umownego stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, t. XIII, Katowice 1998.

Szurgacz H., Dostosowanie prawa pracy do prawa europejskiego w świetle Układu Europejskiego, Państwo i Prawo 1998, 1.

Świątkowski A., Restrukturyzacja zakładu pracy. Komentarz, Kraków 2003.

Walczak K., w: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, J. Wratny, K. Walczak (red.), Warszawa 2009.

Wypych-Żywicka A., w: System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Słownik współczesnego języka polskiego, t. II, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1998.

Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, E. Sobol (red.), Warszawa 1977.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.