Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej

Beata Rutkowska

Abstrakt

Social labour inspection – imperfecti on of regulation

The aim of the present study is drawing attention to a problem of social labour inspection. The author analyzes three problematic issues in the present legal state: organisation of social labour inspection, election of social labour inspectors and number of social labour inspectors.

Słowa kluczowe: społeczna inspekcja pracy, organizacja społecznej inspekcji pracy, wybór społecznych inspektorów pracy, liczba społecznych inspektorów pracy, zbiorowe prawo pracy
References

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.

Kozieł W., Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, Warszawa 1988.

Książek D., Ustawa o społecznej inspekcji pracy, w: Zbiorowe prawo pracy, K. Baran (red.), Warszawa 2014.

Pettke P., Społeczna inspekcja pracy – instytucja minionego czasu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 8.

Piątkowski J., Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń 2008.

Rączka K., Co dalej ze społeczną inspekcją pracy?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 9.

Rutkowska B., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników – uwagi de lege ferenda, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Warszawa 2010.

Salwa Z., Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998.

Sanetra W., Ochrona praw pracowniczych, w: Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, H. Lewandowski (red.), Warszawa 1997.

Sanetra W., Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, w: Prawo socjalne, W. Sanetra (red.), Warszawa 2001.

Seweryński M., Załoga zakładu pracy – uwagi de lege ferenda, w: Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. Goździewicz (red.), Toruń 2001.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.

Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, Warszawa 1966.

Świątkowski A., Międzynarodowe prawo pracy, t. I, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe, vol. 3, Warszawa 2008.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracowników jako zadanie związku zawodowego, w: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Z. Hajn (red.), Warszawa 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.