Wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 12 Ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych

Daniel Książek

Abstrakt

Doubts concerning the interpretation in the light of Art. 12 of the Act on Copyright and Related Rights

Works of the employee are subject to special regulation determined by the Copyright and Related Rights Act. Using strictly legal & employee terms, such as employee, employer or employment agreement within the Copyright and Related Rights Act, the legislator is obliged to maintain coherence. However, as it turns out, such term as employment agreement, understood in the labour law as one of the bases of establishment of the employment relationship, in the opinion of the representatives of the copyright doctrine is a synonym of the employment relationship. These two extreme scopes of the name ‘employment agreement’ raise serious interpretation doubts that will be analysed in this article.

JEL  K31
ASJC:   3309

Słowa kluczowe: author employee, employee copyright, employment relationship, employment agreement, pracownik, twórca, prawa auorskie pracownika, stosunek pracy, umowa o pracę
References

Barta J., Markiewicz R. (2005) [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 4, Kraków.

Barta J., Markiewicz R. (2010) Prawo autorskie, Warszawa.

Borowicz J. (1995) Konstrukcje prawno-pracownicze w nowym prawie autorskim, „Przegląd Sądowy”, nr 5.

Jaworski L. (2003) Twórczość pracownicza, Warszawa.

Lewandowicz-Machnikowska (2017) [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wyd. 2, Warszawa.

Płeszka K. (2010) Wykładnia rozszerzająca, Warszawa.

Sanetra W. (1994) Prawo pracy. Zarys wykładu, t. 1, Białystok.

Świątkowski A. (2010) Polskie prawo pracy, wyd. 2, Warszawa.

Targosz T. (2013) Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy [w:] red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa.

Zieliński M. (2002) Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, OSP 1999, z. 11, poz. 207.

Wyrok SN z 22 marca 2018 r., II UK 262/17, Legalis nr 1781940.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych.