Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę

Piotr Prusinowski

Abstrakt

Elimination of position against termination of an employment contract
The concept of elimination of a job position does not appear in the Labour Code, however, it is commonly used in legal discussion. An attempt at clarifying its meaning encounters considerable difficulties, which is related to the fact that the term “position” is ambiguous. The relationship between the position and the type of work remains particularly disputable. The indicated issue becomes relevant when the contract of employment is terminated due to elimination of a job position. In this case, the way the elimination of a position is understood has a direct impact on the legitimacy of claims made by the employee. Employer finds itself in a favourable situation due to the perception of this term as being dominated by the  rganisational aspect. In many cases it is impossible to effectively terminate the employment contract by equating a job position with the contractual type of work.

JEL  K31
ASJC:   3309
Słowa kluczowe: position, elimination, termination of employment contract, employee, employe, stanowisko pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik, pracodawca, likwidacja
References

Czerniak-Swędzioł J., Koczur S. (2011) Od likwidacji stanowiska do likwidacji jednostki jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy – kontrowersje i wątpliwości, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”.

Gersdorf M., Żmuda M. (2008) Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6.

Gersdorf-Giaro M. (1985) Zawarcie umowy o pracę, Warszawa.

Kubot Z. (2004) Praca rotacyjna w stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Kurzych A. (2013) Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – ujęcie proceduralne, „Monitor Prawa Pracy”, nr 2.

Lewandowski H. (1977) Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa.

Liszcz T. (2017) [w:] G. Goździewicz (red.), System prawa pracy, t. 2: Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa.

Paruch S., Stępień R. (2014) Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, „Monitor Prawa Pracy”, nr 12.

Stelina J. (2014) [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Stępień R. (2014) Kryteria doboru do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8.

Szubert W. (1976) Zarys prawa pracy, Warszawa.

Walas A. (1968) Problemy wypowiedzenia zmieniającego, „Studia Prawnicze”, nr 19.

Zieliński T. (1986) Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2, Warszawa.

Orzecznictwo

Postanowienie SN z 15 czerwca 2007 r., II PK 37/07, LEX nr 898852.

Postanowienie SN z 2 lutego 2012 r., II PK 252/11, LEX nr 1215430.

Postanowienie SN z 9 stycznia 2014 r., I PK 182/13, LEX nr 1646043.

Postanowienie SN z 13 marca 2018 r., I PK 106/17, LEX nr 2488089.

Postanowienie SN z 14 marca 2018 r., II PK 123/17, LEX nr 2488062.

Uchwała SN z 22 stycznia 1985 r., III PZP 53/84, PiZS 1985, nr 8–9.

Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, LEX nr 12880.

Wyrok SN z 17 września 1982 r., I PRN 64/82, OSNCP 1983, nr 4, poz. 61.

Wyrok SN z 15 grudnia 1982 r., I PRN 130/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 121.

Wyrok SN z 16 października 1992 r., I PRN 40/92, LEX nr 14962.

Wyrok SN z 3 października 1995 r., I PRN 62/95, OSNAPiUS 1996, nr 7, poz. 101.

Wyrok SN z 29 kwietnia 1997 r., I PKN 119/97, OSNAPiUS 1998, nr 1, poz. 13.

Wyrok SN z 23 maja 1997 r., I PKN 176/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 263.

Wyrok SN z 27 listopada 1997 r., I PKN 401/97, OSNAPiUS 1998, nr 18, poz. 542.

Wyrok SN z 1 października 1998 r., I PKN 357/98, OSNAPiUS 1999, nr 21, poz. 680.

Wyrok SN z 20 października 1998 r., I PKN 393/98, OSNAPiUS 1999, nr 23, poz. 746.

Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 57/99, OSNAPiUS 2000, nr 15, poz. 576.

Wyrok SN z 22 września 1999 r., I PKN 279/99, OSNAPiUS 2001 nr 2, poz. 43.

Wyrok SN z 13 października 1999 r., I PKN 290/99, OSNAPiUS 2001 nr 4, poz. 110.

Wyrok SN z 26 stycznia 2000 r., I PKN 487/99, OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 380.

Wyrok SN z 4 października 2000 r., I PKN 531/00, OSNAPiUS 2002, nr 10, poz. 234.

Wyrok SN z 8 czerwca 2001 r., I PKN 453/00, OSNAPiUS 2003, nr 8, poz. 196.

Wyrok SN z 12 lipca 2001 r., I PKN 541/00, OSNAPiUS 2003 nr 11, poz. 269.

]Wyrok SN z 12 lipca 2001 r., I PKN 548/00, OSNAPiUS 2003, nr 11, poz. 270.

Wyrok SN z 5 września 2001 r., I PKN 613/00, OSNAPiUS 2003, nr 15, poz. 351.

Wyrok SN z 6 listopada 2001 r., I PKN 675/00, OSNAPiUS 2003, nr 19, poz. 461.

Wyrok SN z 16 listopada 2001 r., I PKN 688/00, OSNAPiUS 2003 nr 20, poz. 485.

Wyrok SN z 22 listopada 2001 r., I PKN 680/00, OSNAPiUS 2003 nr 20, poz. 488.

Wyrok SN z 12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00, OSNAPiUS 2003 nr 23, poz. 569.

Wyrok SN z12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00, OSNAPiUS 2003 nr 23, poz. 569.

Wyrok SN z 29 marca 2001 r., I PKN 325/00, OSNP 2003 nr 1, poz. 8.

Wyrok SN z 19 września 2002 r., I PKN 445/01, OSNP 2004, nr 9, poz. 153.

Wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r., I PK 154/02, LEX nr 81394.

Wyrok SN z 13 grudnia 2005 r., II PK 103/05, LEX nr 448052.

Wyrok SN z 16 listopada 2006 r., II PK 81/06, LEX nr 950625.

Wyrok SN z 6 kwietnia 2007 r., II PK 265/06, LEX nr 737264.

Wyrok SN z 4 września 2007 r., I PK 92/07, OSNP 2008, nr 19–20, poz. 286.

Wyrok SN z 23 lipca 2008 r., I PK 310/07, LEX nr 500211.

Wyrok SN z 2 października 2008 r., I PK 73/08, LEX nr 509025.

Wyrok SN z 12 listopada 2008 r., I PK 71/08, OSNP 2010, nr 9–10, poz. 110.

Wyrok SN z 3 listopada 2010 r., I PK 93/10, LEX nr 707852.

Wyrok SN z 4 listopada 2010 r., II PK 111/10, OSNP 2012, nr 3–4, poz. 32.

Wyrok SN z 2 grudnia 2010 r., III PK 28/10, OSNP 2012, nr 3–4, poz. 35.

Wyrok SN z 12 grudnia 2010 r., II PK 215/09, LEX nr 584742.

Wyrok SN z 9 marca 2011 r., II PK 225/10, OSNP 2012, nr 9–10, poz. 112.

Wyrok SN z 19 maja 2011 r., III PK 75/10, LEX nr 901632.

Wyrok SN z 26 stycznia 2012 r., III PK 47/11, OSNP 2013, nr 1–2, poz. 3.

Wyrok SN z 14 marca 2013 r., I PK 243/12, LEX nr 1448686.

Wyrok SN z 9 maja 2013 r., II PK 245/12, LEX nr 1331288.

Wyrok SN z 3 września 2013 r., I PK 37/13, OSNP 2014, nr 11, poz. 157.

Wyrok SN z 3 września 2013 r., I PK 41/13, OSNP 2014, nr 8, poz. 116.

Wyrok SN z 4 grudnia 2013 r., II PK 67/13, LEX nr 1418806.

Wyrok SN z 11 lutego 2014 r., II PK 144/13, LEX nr 1483614.

Wyrok SN z 20 maja 2014 r., I PK 271/13, LEX nr 1663120.

Wyrok SN z 17 czerwca 2014 r., II PK 247/13, LEX nr 1496284.

Wyrok SN z 4 listopada 2014 r., II PK 16/14, LEX nr 1554330.

Wyrok SN z 12 listopada 2014 r., I PK 73/14, LEX nr 1567456.

Wyrok SN z 4 marca 2015 r., I PK 183/14, LEX nr 1678951.

Wyrok SN z 8 grudnia 2016 r., II PK 262/15, LEX nr 2241389.

Wyrok SN z 1 marca 2017 r., II PK 382/15, LEX nr 2258042.

Wyrok SN z 11 lipca 2017 r., I UK 291/16, LEX nr 2349418.

Wyrok SN z 9 stycznia 2018 r., III PK 9/17, LEX nr 2440456.

Wyrok SN z 20 czerwca 2018 r., I PK 48/17, niepubl.

Wyrok SN z 4 października 2018 r., III PK 97/17, niepubl.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych.