Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 26 (2019), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Sekretarz redakcji: Marcin Wujczyk
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: stosunek pracy, horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy / employment relationship, horizontal impact of constitutional rights vs. employment relationship, związek zawodowy, wolność zrzeszania się, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, prawa związków zawodowych / trade union, freedom of association, independent contractors, trade unions’ rights, warunki posiadania przez organizację związkową uprawnień zakładowej organizacji związkowej, osoby wykonujące pracę zarobkową, mikropracodawcy, międzyzakładowe organizacje związkowe, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. / conditions conferring the rights of an enterprise trade union organization on a trade union organization, salaried workers, micro employers, inter-enterprise trade union organizations, the amendment to the Trade Unions Act of the year 2018, czas pracy, zadaniowy czas pracy, norma czasu pracy, stosunek pracy sędziego / working time, task-based working time, working time standard, employment relationship of judge, stosunek służbowy, funkcjonariusz służb mundurowych, zmiana stosunku służbowego / service relationship, employment relationship, uniformed officer, change of service relationship, odpowiedzialność cywilnoprawna członka zarządu spółki komunalnej, należyta staranność, model starannego piastuna / civil liability of a member of the management board of a municipal company, due diligence, a model of a diligent supervisor

Artykuły

Ilość

O stosunku pracy raz jeszcze. Horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 183-193
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.013.10677

Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 195-216
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.014.10678

Liczba członków jako kryterium posiadania uprawnień zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 217-229
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.015.10679

Kilka refleksji na temat „zadaniowego” czasu pracy sędziów

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 231-246
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.016.10680

Przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 247-275
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.017.10681

Należyta staranność członków organu zarządzającego spółki kapitałowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 277-290
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.018.10682

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.