Należyta staranność członków organu zarządzającego spółki kapitałowej

Dorota Fleszer

Abstrakt

Due diligence of members of the management body of a capital company

A limited company through appointing a member of its body expects that the function thereof shall be performed with due diligence and in line with a professional nature of the activity which shall demonstrate the level higher than the average. In this scope, the establishment of the requirements will be possible through determining a “diligent guardian” model. The activity performed by a member of the management body who does not keep to this model, shall result in liability for damages. In the case of a member of the Management Board, the increased standard of care shall apply in the evaluation of the fault under Article 293 (1) of the Commercial Companies Code.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilnoprawna członka zarządu spółki komunalnej, należyta staranność, model starannego piastuna , civil liability of a member of the management board of a municipal company, due diligence, a model of a diligent supervisor
References

Banaszczyk Z., Granecki P. (2002) O istocie należytej staranności, „Palestra”, nr 7–8.

Bielecki M. (2005) Podstawowe przejawy obowiązywania zasady lojalności, „Prawo Spółek”, nr 4.

Błaszczyk P. (2012) Koncepcja „biznesowej oceny sytuacji” na tle prawa polskiego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Państwo i Prawo”, nr 3.

Buszmak D. (2017) Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego – uwagi polemiczne, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 2.

Dzienisiuk D., Skoczyński J. (2017) [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy: komentarz, LEX.

Góral Z. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy: komentarz, LEX.

Guzewicz A., Jagodziński M. (2013) Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 k.s.h. i art. 483 k.s.h. – de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 3.

Hotel M. (2015) Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów wobec spółki kapitałowej, „Przegląd Sądowy”, nr 9.

Jastrzębski J. (2013) W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7.

Kidyba A. (2015) Kodeks spółek handlowych, t. 1, Warszawa

Kidyba A., Kopaczyńska-Peczniak K. (2013) Odpowiedzialność cywilnoprawna [w:] A. Kidyba (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LEX.

Kuczyński T., Obowiązki pracownika [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz (red.), Prawo pracy, Warszawa 2008.

Majrzak K. (2015) Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów Kodeksu pracy, „Prawo Kanoniczne”, nr 1.

Maniewska E. (2019) [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy: komentarz, LEX.

Michalski M. (2018) [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks spółek handlowych, t. 2: Komentarz do art. 151–300, LEX.

Okolski J., Wajda D. (2007) Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 2.

Olejniczak A. (2014) [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny: komentarz, t. 3: Zobowiązania – część ogólna, LEX.

Opalski A., Oplustil K. (2013a) Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 12.

Opalski A., Oplustil K. (2013b) Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 3.

Rzetecka-Gil A. (2011) [w:] A. Rzepecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX.

Sadlik R. (2009) Wypowiedzenie członkowi zarządu spółki z o.o., „Służba Pracownicza”, nr 12.

Szajkowski A. (2002) [w:] S. Sołtysiński S. i in., Kodeks spółek handlowych: komentarz, t. 2, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok SA w Białymstoku z 4 marca 2016 r., I ACa 975/15, LEX nr 2016301.

Wyrok SA w Białymstoku z 14 lutego 2018 r., I AGa 30/18, LEX nr 2535407.

Wyrok SA w Białymstoku z 19 kwietnia 2018 r., I AGa 63/18, LEX nr 2537614.

Wyrok SA w Katowicach z 5 listopada 1998 r., I ACa 322/98, OSA 2000, nr 2, poz. 8.

Wyrok SA w Krakowie z 3 września 2013 r., III AUa 962/12, LEX nr 1366100.

Wyrok SA w Krakowie z 12 stycznia 2016 r., I ACa 1413/15, LEX nr 2016314.

Wyrok SA w Lublinie z 19 sierpnia 2015 r., III AUa 404/15, LEX nr 1793861.

Wyrok SA w Łodzi z 24 stycznia 2013 r., III AUa 837/12, LEX nr 1293109.

Wyrok SA w Łodzi z 15 stycznia 2016 r., I ACa 1003/15, LEX nr 1979415.

Wyrok SA w Łodzi z 7 listopada 2017 r., I ACa 697/17, LEX nr 2461450.

Wyrok SA w Łodzi z 31 stycznia 2019 r., I AGa 269/18, LEX nr 2637821.

Wyrok SA w Rzeszowie z 10 maja 2017 r., III AUa 852/16, LEX nr 2310585.

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2012 r., I ACa 920/11, LEX nr 1238517.

Wyrok SN z 12 czerwca 1975 r., I PR 415/74, OSNC1976, nr 4, poz. 87.

Wyrok SN z 26 stycznia 2000 r., I PKN 482/99, OSNP 2001, nr 11, poz. 378.

Wyrok SN z 22 września 2005 r., IV CK 100/05, LEX nr 187120.

Wyrok SN z 8 kwietnia 2009 r., II PK 260/08, LEX nr 707876.

Wyrok SN z 15 marca 2012 r., I CSK 330/11, LEX nr 1147729.

Wyrok SN z 15 maja 2014 r., II CSK 446/13, LEX nr 1480163.

Wyrok SN z 24 lipca 2014 r., II CSK 627/13, LEX nr 1545031.

Wyrok SN z 24 marca 2015 r., II UK 167/14, LEX nr 1941825.

Wyrok SN z 5 grudnia 2016 r., III PK 30/16, LEX nr 2191473.

Wyrok SN z 17 stycznia 2017 r., IV CSK 143/16, LEX nr 2252208.

Wyrok SN z 31 stycznia 2017 r., I UK 488/15, LEX nr 2258059.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.