Kilka refleksji na temat „zadaniowego” czasu pracy sędziów

Beata Bury

Abstrakt

Some reflection on the judges’ “task-based” working time

In accordance with the Art. 83 of the Act of 27 July 2001, Law on the Organization of Common Law Courts, the judge’s time of work is specified by its tasks. The employment relationship of judge has some specificity, as regards the scope of staff subordination due to the principle of judicial independence. Typical, traditional understanding of employment subordination is not applied  here, as it would be in a collision with it. The judge is required to perform the commands of superiors only in respect of administrative acts and on the efficiency of court proceedings. In this connection, the question arises as to whether this circumstance is sufficient to defend the argument that the legal status of a judge is so different, that his working time should not be in the framework of working time standards and that this is not “task-based” working time in the meaning of the Art. 140 of the Labor Code.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: czas pracy, zadaniowy czas pracy, norma czasu pracy, stosunek pracy sędziego / working time, task-based working time, working time standard, employment relationship of judge
References

Bury B. (2007) Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika, Warszawa.

Bury B. (2009) Zadaniowy czas pracy sędziów a prawo do wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, Monitor Prawa Pracy, nr 11.

Bury B. (2013) Model czasu pracy sędziów, Monitor Prawa Pracy, nr 7.

Driczinski S. (2001) Stosowanie definicji czasu pracy w czasie pracy określonym wymiarem zadań – artykdyskusyjny, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 2.

Gonera K. (2013) [w:] A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, LEX.

Haÿduk-Hawrylak I., Kecki B., Wleklińska A. (2018) Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa.

Iwulski J. (2002) [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa.

Kurzynoga M. (2011) Czas pracy sędziego sądu powszechnego [w:] L. Florek (red.), Czas pracy, Warszawa.

Liszcz T. (1989) Rekodyfikacja prawa pracy a pragmatyki pracownicze, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 6.

Małysz F. (1979) Stosowanie i wynagradzanie pracy w godzinach nadliczbowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 3.

Muszalski W. (2001) Zadaniowy czas pracy i aktualne problemy regulacji czasu pracy, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 5.

Nycz T. (2004) Czas pracy od 1 stycznia 2004 roku, Kraków–Tarnobrzeg.

Ostaszewski W. (2009) Glosa do uchwały SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., II PZP 2/09, Przegląd Sądowy, nr 11–12.

Piotrowski W. (1987) Ocena stanu pragmatyk i propozycje ich uporządkowania [w:] M. Matey, Z. Salwa (red.), Przeanki i kierunki reformy prawa pracy i ubezpieczeń specznych, Wroaw i in.

Rączka K. (2004) Systemy czasu pracy w znowelizowanym Kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 2.

Rycak A. (2009) Czy sędziowie pracują w zadaniowym czasie pracy?, Monitor Prawa Pracy, nr 4.

Seler R. (1974) Pragmatyki pracownicze a kodeks pracy, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 12.

Sobczyk A. (2005) Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa.

Staniba B. (2005) Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 8.

 

Orzecznictwo

Postanowienie ETS z 11 stycznia 2007 r., C-437/05, Vorel.

Wyrok ETS z 8 lutego 2001 r., C-350/99, Wolfgang Lange p. Georg Schüneman sp. z o.o.

Wyrok ETS z 1 grudnia 2005 r., C-14/04, Dellas.

Postanowienie SN z 7 grudnia 1999 r., I PKN 427/99, OSNAPiUS 2001, nr 8, poz. 274.

Postanowienie SN z 27 sierpnia 2015 r., SNO 47/15, LEX nr 1809890.

Uchwała SN z 4 czerwca 1971 r., III PZP 11/71, OSNCP 1971, nr 10, poz. 166.

Uchwała SN z 8 kwietnia 2009 r., II PZP 2/09, BSN 2009, nr 4, poz. 27.

Wyrok SN z 12 stycznia 1999 r., I PKN 526/98, OSNAPiUS 2000, nr 4, poz. 147.

Wyrok SN z 12 listopada 2003 r., SNO 71/03, LEX nr 470253.

Wyrok SN z 19 listopada 2003 r., I PK 476/02, OSNP 2004, nr 22, poz. 382.

Wyrok SN z 4 listopada 2004 r., SNO 44/04, niepubl.

Wyrok SN z 26 czerwca 2014 r., SNO 3/14, LEX nr 1504850.

Wyrok SN z 22 czerwca 2015 r., SNO 36/15, LEX nr 1755918.

Wyrok SN z 15 września 2015 r., III KRS 49/15, LEX nr 2288956.

Wyrok SN z 17 maja 2016 r., SNO 10/16, LEX nr 2053645.

Wyrok TK z 24 lutego 2004 r., K 54/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 10.

Wyrok TK z 7 maja 2013 r., SK 11/11, OTK-A 2013, nr 4, poz. 40.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.