Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia

Marcin Wujczyk

Abstrakt

New regulations of trade unions activities – selected issues

The paper presents the provisions of the amended law that entered into force on 1 of January 2019 and which regulates the activities of trade unions. The main focus of the paper is on workers, which includes independent contractors, who have the right to organise a trade union. The analysis also includes the rights provided in regulations about trade unions; specifically, the right to information, right to protection  against dismissal of independent contractors that are members of trade unions. The paper also refers to the right to strike and the right to be released for ad hoc activities. 

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: związek zawodowy, wolność zrzeszania się, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, prawa związków zawodowych , trade union, freedom of association, independent contractors, trade unions’ rights
References

Baran K.W. (1998) Zbiorowe prawo pracy: zarys wykładu z kazusami, Gdańsk–Kraków.

Baran K.W. (2007) [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy: komentarz, Warszawa.

Baran K.W. (2018) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa

związkowego z 5 lipca 2018 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Cudowski B. (2005) Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników

tymczasowych, „Monitor Prawa Pracy, nr 4.

Czarnecki P., Grzebyk P., Reda-Ciszewska A., Surdykowska B. (2019) Ustawa o związkach

zawodowych: komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa.

Czubak M. (2003) Nowelizacja przepisów ustawy o związkach zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie

Społeczne”, nr 8.

Dubowik A. (2003) Zakładowa organizacją związkowa po nowelizacji ustawy o związkach

zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Dubowik A. (2006) Liczba członków zakładowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Florek L. (2018) Zakres podmiotowy wolności związkowej [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Florek L. (2019) Prawo związku zawodowego do informacji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.

Król J. (2004) Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu na tle regulacji wspólnotowych, „Radca Prawny”, nr 4.

Piątkowski J. (2008) Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń.

Piątkowski J. (2012) Doraźne zwolnienie od pracy w ustawie o związkach zawodowych [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa.

Płażek S., Sobczyk A. (2003) Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8.

Sobczyk A. (red.) (2014) Kodeks pracy: komentarz, Warszawa.

Szewczyk H. (2013) Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.

Szmit J. (2012) Weryfikacja przez pracodawcę oświadczeń składanych przez zakładową organizację związkową [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa.

Światkowski A.M. (1994) Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, z. 1.

Świątkowski A.M., Wujczyk M. (2010) Polskie regulacje z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle standardów europejskich na przykładzie prawa do strajku [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.),  Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku: międzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,Gdańsk.

Tomaszewska M. (2014) [w:] Baran K.W. (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Wujczyk M. (2007) Prawo związków zawodowych do informacji o sytuacji zakładu pracy i możliwość jego dochodzenia na drodze sądowej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, z. 1.

Zwolińska A. (2012) Prawo zakładowej organizacji związkowej do informacji [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa.

Żołyński J. (2011) Obowiązki uczestników i organizatorów strajku, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8.

Żołyński J. (2013) Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metoda rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.

Wyrok SN z 13 stycznia 2005 r., II PK 117/04, OSNP 2005, nr 16, poz. 246.

Wyrok SN z 2 czerwca 2010 r., II PK 367/09, OSNP 2011, nr 21–22, poz. 274.

Wyrok SN z 18 lutego 2012 r., II PK 196/2010, LexPolonica nr 3026594.

Wyrok SN z 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16, OSNP 2018, nr 11, poz. 146.

Wyrok TK z 2 czerwca 2015 r., K 1/13, Dz.U. 2005, poz. 791.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.