Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia

Marcin Wujczyk

Abstrakt

New regulations of trade unions activities – selected issues

The paper presents the provisions of the amended law that entered into force on 1 of January 2019 and which regulates the activities of trade unions. The main focus of the paper is on workers, which  includes independent contractors, who have the right to organise a trade union. The analysis also includes the rights provided in regulations about trade unions; specifically, the right to information, right to protection against dismissal of independent contractors that are members of trade unions. The paper also refers to the right to strike and the right to be released for ad hoc activities. 

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: związek zawodowy, wolność zrzeszania się, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, prawa związków zawodowych / trade union, freedom of association, independent contractors, trade unions’ rights
References

Baran K.W. (1998) Zbiorowe prawo pracy: zarys wyadu z kazusami, Gdsk–Kraków.

Baran K.W. (2007) [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy: komentarz, Warszawa. Baran K.W. (2018) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r., Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 9.

Cudowski B. (2005) Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników tymczasowych, Monitor Prawa Pracy, nr 4.

Czarnecki P., Grzebyk P., Reda-Ciszewska A., Surdykowska B. (2019) Ustawa o związkach zawodowych: komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa.

Czubak M. (2003) Nowelizacja przepisów ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 8.

Dubowik A. (2003) Zaadowa organizacją związkowa po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 9.

Dubowik A. (2006) Liczba członków zaadowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 9.

Florek L. (2018) Zakres podmiotowy wolności związkowej [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Florek L. (2019) Prawo związku zawodowego do informacji, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 5.

Król J. (2004) Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu na tle regulacji wspólnotowych, Radca Prawny, nr 4.

Piątkowski J. (2008) Uprawnienia zaadowej organizacji związkowej, Toruń.

Piątkowski J. (2012) Dorne zwolnienie od pracy w ustawie o związkach zawodowych [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Płażek S., Sobczyk A. (2003) Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 8.

Sobczyk A. (red.) (2014) Kodeks pracy: komentarz, Warszawa.

Szewczyk H. (2013) Dyskryminacja w zatrudnieniu ze wzgdu na przynależność związkową, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 4.

Szmit J. (2012) Weryfikacja przez pracodawcę oświadczeń sadanych przez zaadową organizację związkową [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Światkowski A.M. (1994) Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Specznej, z. 1.

Świątkowski A.M., Wujczyk M. (2010) Polskie regulacje z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle standardów europejskich na przyadzie prawa do strajku [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku: mdzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania NSZZ Solidarność, Gdsk.

Tomaszewska M. (2014) [w:] Baran K.W. (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Wujczyk M. (2007) Prawo związków zawodowych do informacji o sytuacji zaadu pracy i możliwość jego dochodzenia na drodze sądowej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Specznej, z. 1.

Zwolińska A. (2012) Prawo zaadowej organizacji związkowej do informacji [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Żyński J. (2011) Obowiązki uczestników i organizatorów strajku, Monitor Prawa Pracy, nr 8.

Żyński J. (2013) Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metoda rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.

Wyrok SN z 13 stycznia 2005 r., II PK 117/04, OSNP 2005, nr 16, poz. 246.

Wyrok SN z 2 czerwca 2010 r., II PK 367/09, OSNP 2011, nr 21–22, poz. 274.

Wyrok SN z 18 lutego 2012 r., II PK 196/2010, LexPolonica nr 3026594.

Wyrok SN z 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16, OSNP 2018, nr 11, poz. 146.

Wyrok TK z 2 czerwca 2015 r., K 1/13, Dz.U. 2005, poz. 791.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.