O stosunku pracy raz jeszcze. Horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy

Anna Musiała

Abstrakt

Employment relationship revisited: horizontal impact of constitutional rights vs. employment relationship

Adopting a perspective of the legal system’s division into private law and public law, the author states that employment relationship is a legal relationship with a separate status within the domain of private legal relationships. She also demonstrates that it has an absolutely complex character along with a social goal and purpose, the latter being so far actually “undiscovered” in the legal literature. But first and foremost she claims that employment relationship, being a type of a private legal relationship, very strongly “permeates” the sphere of public law, which results from the horizontal impact of constitutional rights within employment relationship (however, it cannot be conclusively confined to any category of administrative law, despite sharing a number of similarities with a public economic enterprise or a public institution). She emphasizes that the employee is in fact employed by the workplace and not the employer, because the employer is merely a certain “body” of this workplace.

ASJC: 3308
 
JEL: K31 
Słowa kluczowe: stosunek pracy, horyzontalne oddziaływanie praw konstytucyjnych a stosunek pracy / employment relationship, horizontal impact of constitutional rights vs. employment relationship
References

Florczak-Wątor M. (2014) Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków.

Musiała A. (2019a) Czy pracownik pozostaje w relacji z pracodawcą? O naturze prawnej pracodawcy refleksji kilka… o pracodawcy jako podmiocie administrującym?, Monitor Prawa Pracy” [w druku].

Musiała A. (2019b) Stosunek pracy zagadnienia podstawowe, cz. 1: Czy kontrowersje wokół monistycznej dź dualistycznej koncepcji stosunku pracy rzeczywcie aktualne? Stosunek pracy zagadnienia podstawowe, cz. 2: Kontraktowa czy deliktowa odpowiedzialność pracodawcy?, Praca i Zabezpieczenie Speczne” [w druku].

Safjan M. (2009) Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 2.

Sobczyk A. (2013a) Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa.

Sobczyk A. (2013b) Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2: Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa.

Sobczyk A. (2015a) Problem horyzontalnego dziania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy [w:] M. Florczak-Wątor (red.), Sądy i Trybuny wobec problemu horyzontalnego dziania praw jednostki, Kraków.

Sobczyk A. (2015b) Wolność pracy i władza, Warszawa. Sobczyk A. (2017) Państwo zaadów pracy, Warszawa.

Ziembiński Z. (1980) Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok TK z 23 lutego 2005 r., Ts 35/04, OTK-ZU 2005, nr 1B, poz. 26.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.