Nowości

Tom XIV Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian Tom XXVII Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII Vol. 13 Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13 Volume 12 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12
Volume 16 Scripta Judaica Cracoviensia, 2018, Volume 16 Volume 2 Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2 Zeszyt 14 Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14 Zeszyt 4 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4
Zeszyt 8 (2018) Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) 21 (3) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (3) 24/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018 Issue 4 Journal of Geography, Politics and Society, Volume 8 (2018), Issue 4
Nr 3 (169) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 3 (169), Entrepreneurial and Academic Mobility Tom 15 zeszyt 3 Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3 Tom 61, Numer 3 (235) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235) Volume 11 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11
Volume 135, Issue 4 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 4 Zeszyt 4 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 4 2018 (4) Rocznik Administracji Publicznej, 2018, 2018 (4) 21 (2) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2)
23/2018 Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018 Nr 2 (168) Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168) Numer 2 (5) 2018 Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018 Numer 3 (37) 2018 Wielogłos, 2018, Numer 3 (37) 2018, Studia nad męskościami – rozpoznania i relokacje
Tom 61, Numer 2 (234) Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234) Volume 10 Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10 Volume 135, Issue 3 Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 135, Issue 3 Zeszyt 3 Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 3
Zeszyt 3 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3 21 (1) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (1)