Jak cytować publikację

Fast Optimization of Multithreshold Entropy Linear Classifier

Format cytowania:
J&OACUTE;ZEFOWICZ, Rafał; CZARNECKI, Wojciech Marian. Fast Optimization of Multithreshold Entropy Linear Classifier. Schedae Informaticae, 2014, Volume 23, p. 57-67, kwi. 2015. ISSN 2083-8476. Available at: <http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2014/Volume-23/art/4743/>. Date accessed: 14 kwi. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20838476SI.14.005.3022.