Finding Reference

Morphological Redescription and Morphogenesis of Urosoma macrostyla (WrzeĊ›niowski, 1866) Berger, 1999 (Ciliophora, Hypotrichida)

Yuhong Qin,

Zijian Qiu,

Chen Shao,

Alan Warren,

Zhuo Shen