Finding Reference

Studies on Three Diverse Frontonia Species (Ciliophora, Peniculida), with Brief Notes on 14 Marine or Brackish Congeners

Xuming Pan,

Weiwei Liu,

Zhenzhen Yi,

Xinpeng Fan,

Khaled A. S. Al-Rasheid,

Xiaofeng Lin