Procedura recenzowania

Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.

Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.