Archeion,2018, 119

Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: archiwum, archiwalia, archiwistyka, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, ArchNet, materiały archiwalne, archiwa czeskie, archiwa niemieckie, archiwa słowackie, wystawy archiwalne, konferencje naukowe, źródła archiwalne, Ivo Łaborewicz, Roman Stelmach, Janusz Gołaszewski, Dorota Sokołowska, Adam Baniecki, Euroregion Nysa, katalog dokumentów, dokumenty pergaminowe, użytkownicy pracowni naukowych, kwerendy archiwalne, wymiana archiwistów, staże archiwalne, rewindykacja materiałów archiwalnych, polonica, silesiaca, Archiwum Państwowe w Szczecinie, działalność archiwalna i naukowa, popularyzacja zasobu, retrokonwersja, ewidencja, baza danych, ZoSIA, IZA, SEZAM, OCR, skontrum, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, ewidencja zasobu archiwalnego, opis jednostki archiwalnej, udostępnianie pomocy archiwalnych w Internecie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, ewidencja materiałów archiwalnych, komputeryzacja archiwów, standaryzacja, Archiwum Państwowe w Warszawie, Program retrokonwersji pomocy archiwalnych, elektroniczne pomoce archiwalne, szczegółowa ewidencja zasobu, priorytety Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, pomoce archiwalne, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, normy, pliki csv, tradycyjne pomoce archiwalne, elektroniczne bazy i systemy, e-administracja, zarządzanie dokumentacją, organizacje pozarządowe, archiwa społeczne, muzea prywatne, zbiory biblioteczne, informacja o zasobie, finansowanie ze środków publicznych, biblioteczny standard opisu, archiwalny standard opisu, muzealny standard opisu, kartoteki autorytatywne, archiwum osobiste, spuścizna, Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW), jednostka archiwalna, materiały twórczości naukowej, materiały działalności, materiały biograficzne, korespondencja, materiały o twórcy zespołu, materiały rodzinne, materiały osób obcych, Instytut Pamięci Narodowej, archiwa osobiste, kolekcje, opracowanie archiwalne, zasób archiwalny, archiwum wyodrębnione, archiwa prywatne, spuścizny rękopiśmienne, rękopisy, opracowanie archiwów, opracowanie spuścizn, opracowanie rękopisów, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, spuścizny archiwalne, metodyka archiwalna, archiwa polonijne, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polski Instytut Naukowy, Tomasz Niewodniczański, Kolekcja, Bitburg, Zamek Królewski w Warszawie, oddolna digitalizacja, społeczeństwo obywatelskie, niepaństwowy zasób archiwalny, teoria archiwalna, opis archiwalny, Międzynarodowa Rada Archiwów, Records in Context, standardy opisu archiwalnego, archiwa państwowe, działalność naukowa, funkcja naukowa, nauka, archiwa, Weronika Krajniak, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, materiał prywatny, archiwum UMK, uniwersytet, rękopis, Edward Pelc (1905–1988), Archiwum Edwarda Pelca, Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Tadeusz Reger, Zbiór Tadeusza Regera, ruch robotniczy na Śląsku Cieszyńskim, ruch socjalistyczny na Śląsku, „Pobudka”, „Naprzód”, „Robotnik”, prace drukowane T. Regera, sprawy narodowościowe, sprawy wyznaniowe, duchowieństwo, oświata, spółdzielczość (kooperacje), Polska niepodległa 1918–1938, sprawy polityczne, sejm, gospodarka kraju, sprawa polska w latach 1914–1938, materiały do historii PPS, polskie partie i stronnictwa polityczne (oprócz PPS), parlament austriacki. Koło Polskie w Galicji, ruchy narodowo-wyzwoleńcze i społeczno-rewolucyjne na ziemiach polskich do 1914 r., stosunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne w poszczególnych zaborach w XIX i XX w., związki zawodowe i zawodowe stowarzyszenia robotnicze, położenie ekonomiczno-społeczne klasy robotniczej, walka klasowa, organizacje i partie socjalistyczne na świecie, dzieje socjalizmu i walk wyzwoleńczo-rewolucyjnych w poszczególnych krajach, zagadnienia teoretyczne socjalizmu, ekonomia polityczna, nauki społeczne, filozofia, kancelaria akt spraw, kartografia, registratura, mapy, plany, kamera map, Prusy, administracja, Adolf Bertram, Wrocław Archdiocese Archive, racist policy, Third Reich, Church archival materials, szkoła powszechna, liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, gimnazjum, szkoła wyższa, dokumentacja szkolna, edukacja, szkoły prywatne, szpital papierni, Jeziorna szpital, doktor papierni, felczer papierni, akuszerka papierni, Zdzisław Chmielewski, Uniwersytet Szczeciński, historiografia, archiwiści, cyfryzacja, postmodernizm, Jacques Derrida, dziedzictwo kulturowe, narodowy zasób archiwalny, dobra kultury, dzieła sztuki, tradycje i zwyczaje, badania społeczne, funkcjonowanie dziedzictwa kulturowego, znaczenie dziedzictwa kulturowego, społeczne oceny i postawy wobec dziedzictwa, , archiwa polskie, Andrzej Tomczak, harcerstwo, skauting, Związek Harcerstwa Polskiego, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, przewodnik, indeks strukturalno-tematyczny, indeks geograficzny, Zespół 1911–1939, Zespół wspomnień i historii lokalnych, Andrzej Małkowski, Kaja Drąg, Julia Tazbir, Katarzyna K. Traczyk, Rafał Toczek, edytorstwo cyfrowe, edytorstwo źródeł historycznych, księgi miejskie, księgi urzędowe, proces wydawania źródeł historycznych, serie wydawnicze, źródła kościelne, czasopisma historyczne, genealogia, heraldyka, sfragistyka, historia Prus, informatyka, Elwro, Wrocław po 1945 r., gospodarka PRL

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redakcji

Archeion, 2018, 119, s. 7-8
Data publikacji online: grudzień 2018

Dr Andrzej Biernat — historyk i archiwista, działacz społeczny

Archeion, 2018, 119, s. 11-25
Data publikacji online: grudzień 2018

Przegląd czasopism

„Archivní Časopis” 2013, t. 63, nr 1–4 

Archeion, 2018, 119, s. 497-502
Data publikacji online: grudzień 2018

„La Gazette des Archives” 2016, nr 1 (241)–4 (244)

Archeion, 2018, 119, s. 502-518
Data publikacji online: grudzień 2018

„Nordisk Arkivnyt” 2015, nr 4; 2016, nr 1–4; 2017, nr 1, 3-4 

Archeion, 2018, 119, s. 518-520
Data publikacji online: grudzień 2018

„Otiecziestwiennyje Archiwy” 2015, nr 1–6

Archeion, 2018, 119, s. 520-547
Data publikacji online: grudzień 2018

„Sborník Archivních Prací” 2013, nr 1–2

Archeion, 2018, 119, s. 547-549
Data publikacji online: grudzień 2018

„Slovenská Archivistika” 2013, nr 1–2

Archeion, 2018, 119, s. 549-554
Data publikacji online: grudzień 2018

„Studie o Rukopisech” 2017, t. 47

Archeion, 2018, 119, s. 554-557
Data publikacji online: grudzień 2018

Problemy archiwistyki

Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z archiwami z Czech i Niemiec oraz innych państw Europy w okresie 1980–2016

Archeion, 2018, 119, s. 27-57
Data publikacji online: grudzień 2018

Główne kierunki działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 2007–2017

Archeion, 2018, 119, s. 58-77
Data publikacji online: grudzień 2018

Doświadczenia Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w realizacji programu retrokonwersji pomocy archiwalnych

Archeion, 2018, 119, s. 78-96
Data publikacji online: grudzień 2018

Uwagi o retrokonwersji Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archeion, 2018, 119, s. 97-101
Data publikacji online: grudzień 2018

Od papierowego inwentarza do archiwalnego systemu informatycznego, czyli o procesie retrokonwersji w Archiwum Państwowym w Łodzi słów kilka

Archeion, 2018, 119, s. 102-108
Data publikacji online: grudzień 2018

Realizacja programu retrokonwersji pomocy archiwalnych w Archiwum Państwowym w Warszawie w roku 2017

Archeion, 2018, 119, s. 109-120
Data publikacji online: grudzień 2018

O retrokonwersji w Archiwum Państwowym we Wrocławiu słów kilka — okiem „szeregowego przepisywacza”

Archeion, 2018, 119, s. 121-139
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

Z doświadczeń retrokonwersji Archiwum Państwowego w Szczecinie

Archeion, 2018, 119, s. 140-147
Data publikacji online: grudzień 2018

Wdrażanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej w kontekście informatyzacji i zarządzania zmianą

Archeion, 2018, 119, s. 148-175
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa i kolekcje prywatne — dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury

Zbiory nośników pamięci w instytucjach prywatnych i społecznych — uwagi na temat form współpracy i metod działania

Archeion, 2018, 119, s. 177-186
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa osobiste w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 187-200
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa i kolekcje prywatne w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej

Archeion, 2018, 119, s. 201-216
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie — historia, zasób, jego opracowanie i udostępnianie

Archeion, 2018, 119, s. 217-232
Data publikacji online: grudzień 2018

Opracowanie archiwów prywatnych w Sekcji Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Archeion, 2018, 119, s. 233-244
Data publikacji online: grudzień 2018

Kolekcje osobiste w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Stan zachowania,metody opracowania

Archeion, 2018, 119, s. 245-261
Data publikacji online: grudzień 2018

Zbiory Tomasza Niewodniczańskiego. Kolekcja rękopisów

Archeion, 2018, 119, s. 262-286
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa społeczne w Polsce — ogólna sytuacja i perspektywy

Archeion, 2018, 119, s. 287-296
Data publikacji online: grudzień 2018

Teoria i metodyka archiwalna

Records in Context. Omówienie nowego standardu opisu archiwalnego

Archeion, 2018, 119, s. 297-316
Data publikacji online: grudzień 2018

Działalność naukowa archiwów państwowych w koncepcjach Naczelnych Dyrektorów Archiwów Państwowych w XXI w. (Artykuł dyskusyjny)

Archeion, 2018, 119, s. 317-329
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwoznawstwo

Z warsztatu historyka i archiwisty

Materiały kartograficzne w registraturze pruskiej kancelarii akt spraw w XVIII w.

Archeion, 2018, 119, s. 377-393
Data publikacji online: grudzień 2018

Entwicklung des Archivwesen in den Breslauer Pfarrgemeinden in der nationalsozialistischen Zeit 1932–1939

Archeion, 2018, 119, s. 394-410
Data publikacji online: grudzień 2018

Materiały do dziejów warszawskiego szkolnictwa XIX i XX w. w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 411-425
Data publikacji online: grudzień 2018

Słownik pracowników służby zdrowia papierni w Jeziornej oraz zmarłych w tamtejszym szpitalu

Archeion, 2018, 119, s. 426-442
Data publikacji online: grudzień 2018

Omówienia i recenzje

Zdzisław Chmielewski, Z archiwistyką po Europie w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 303 

Archeion, 2018, 119, s. 443-449
Data publikacji online: grudzień 2018

Jacques Derrida, Gorączka archiwum. Impresja Freudowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, ss. 148

Archeion, 2018, 119, s. 449-455
Data publikacji online: grudzień 2018

A. Chabiera , A. Dąbrowski, A. Fortuna-Marek, A. Kozioł, M. Lubaś, P. Nowak, B. Skaldowski, K. Stepnik, Dziedzictwo kulturowe w badaniach, T. 1, Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 2017, ss. 144

Archeion, 2018, 119, s. 456-461
Data publikacji online: grudzień 2018

Janusz Tandecki, Archiwa w Polsce w latach 1944–1989. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 261 + 11 nlb.

Archeion, 2018, 119, s. 462-469
Data publikacji online: grudzień 2018

Kaja Drąg, Przewodnik po zbiorach „Zespół 1911–1939” oraz „Zespół wspomnień i historii lokalnych” z zasobu Archiwum Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 136

Archeion, 2018, 119,
Data publikacji online: grudzień 2018

Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz i J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2017, ss. 260

Archeion, 2018, 119, s. 479-484
Data publikacji online: grudzień 2018

„Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 23, Archiwum Główne Akt Dawnych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2016, ss. 417

Archeion, 2018, 119, s. 484-491
Data publikacji online: grudzień 2018

 A. Maćkowiak, A. Myszkier, B. Safader, (red. nauk.) G. Trzaskowska, Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, Wrocław 2017, ss. 105.

Archeion, 2018, 119, s. 491-496
Data publikacji online: grudzień 2018

Kronika

Wielka reforma emerytalna z 1998 r. i jej wpływ na przechowywanie i udostępnianie akt pracowniczych

Archeion, 2018, 119, s. 559-568
Data publikacji online: grudzień 2018

Międzynarodowa konferencja Eurasica w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 569-571
Data publikacji online: grudzień 2018

Sprawozdanie z wyjazdu na konferencję „The First World War and its Effects on Prisoners of War and Civilians”, Moskwa, Rosja 10–11 kwietnia 2018 r.

Archeion, 2018, 119, s. 571-577
Data publikacji online: grudzień 2018

Konferencja „Archiver le Temps Présent”, Louvain-la-Neuve, 26–27 kwietnia 2018 r.

Archeion, 2018, 119, s. 578-587
Data publikacji online: grudzień 2018

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Archiwa w państwach totalitarnych w Europie Środkowej i Wschodniej” w Lublinie i Sandomierzu, 5–7 września 2018 roku

Archeion, 2018, 119, s. 587-600
Data publikacji online: grudzień 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pomoc Żydom w czasie drugiej wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych”

Archeion, 2018, 119, s. 601-602
Data publikacji online: grudzień 2018

Konferencja „Źródła — Źródłoznawstwo — Nauki Pomocnicze Historii” część I, Warszawa, 9 marca 2018 r. 

Archeion, 2018, 119, s. 603-607
Data publikacji online: grudzień 2018