Archeion,2019, 120

Redaktor naczelny: dr Anna Laszuk, dr Paweł Pietrzyk
Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: działalność naukowa archiwów, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, badania interdyscyplinarne w archiwistyce, humanistyka cyfrowa, archiwistyka cyfrowa, scientific activity of archives, electronic records management, interdisciplinary research in archive science, digital humanities, digital archive science, zawód archiwisty, nauki pomocnicze historii, archiwistyka, metodologia historii, nauki humanistyczne, mikrohistoria, archiwa społeczne, archiwa państwowe, archivist profession, ancillary historical sciences, archival science, historical methodology, humanities, microhistory, social archives, state archives, archiwiści, badania, Bogdan Kroll, klątwa, nauka, urząd, state archives in Poland, archivists, research, curse, science, office, interdyscyplinarność, filozofia nauki, Tadeusz Grygier, Sue McKemmish, Anne J. Gilliland, Luciana Duranti, Livia Iacovino, interdisciplinarity, philosophy of science, archiwa otwarte, zasada publiczności, przestrzeń publiczna, wizerunek archiwów, działalność archiwów państwowych, udostępnianie materiałów archiwalnych, archiwa rodzinne, open archives, activity of state archives, access to archival materials, family archives , publiczna przestrzeń archiwów, użytkownicy archiwów, archiwa cyfrowe, społeczne funkcje archiwów, public space of archives, users of archives, digital archives, social functions of archives, funkcje archiwów, archiwa w społeczeństwie, demokratyzacja archiwów, prace publiczne archiwów, działalność edukacyjna archiwów, społeczne role archiwów, functions of archives, archives in society, democratization of archives, public works of archives, educational activity of archives, social roles of archives, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, Adam Chmiel, I wojna światowa, materiały ikonograficzne, National Archive in Cracow, Cracow Archive of Historical Records, World War I, iconographic materials, Polskie Archiwum Wojenne, Centralna Biblioteka Wojskowa, straty wojenne, Polish War Archive, Central Military Library, war losses, Kazimierz Konarski, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Legiony Polskie, wojna polsko-bolszewicka, Kostiuchnówka, Polish Academy of Sciences Archive in Warsaw, Polish Legions, Polish-Bolshevik War, Kostiukhnivka, archiwa książęce, Gryfici, epoka nowożytna, princedom archives, House of Griffin, modern era, ekonomia samborska, monarsze dobra stołowe, królewszczyzny, żupy (warzelnie) solne, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Sambor crown estate, crown lands, saltworks, Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv, księgi miejskie, kancelaria miejska, księgi ławnicze, rękopisy, town records, municipal chancellery, bench records, manuscripts, informatologia, dydaktyka, studia wyższe, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, information science, didactics, higher education, Pedagogical University of Cracow, działalność archiwalna, materiały archiwalne, prawo archiwalne, wiek XX i XXI, archival activity, archival materials, law on archives, 20th and 21st century, Wiesława Kwiatkowska, metodyka archiwalna, Toruń, Archiwum Państwowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, archival studies/archival science, archival methodology, State Archives in Toruń, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Zasada proweniencji, zasada przynależności zespołowej, zasada przynależności terytorialnej, zasób historyczny, dokument elektroniczny, Provenance principle, respect des fonds principle, territorial attribution principle, historical resource, electronic document

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Archeion, 2019, 120, s. 11-17
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w przestrzeni publicznej

Współczesne uwarunkowania i perspektywy działalności naukowej archiwów – próba diagnozy

Archeion, 2019, 120, s. 19-49
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.001.11810

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

Archeion, 2019, 120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811

Klątwa Bogdana Krolla. Pracownicy naukowi i działalność naukowa w polskich archiwach państwowych w świetle literatury archiwalnej z XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 89-107
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.003.11812

Polska nauka o archiwach wobec nauki o dokumencie oraz rozwoju inter-, multi- i transdyscyplinarności

Archeion, 2019, 120, s. 108-121
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.004.11813

Archiwa otwarte. O obecności archiwów państwowych w przestrzeni publicznej w kontekście założeń, realizacji i efektów Strategii archiwów państwowych na lata 2010–2020

Archeion, 2019, 120, s. 122-135
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.005.11814

Archiwa w przestrzeni. Ludzie, miejsca, działania. Wprowadzenie do problematyki obecności archiwów w przestrzeni publicznej

Archeion, 2019, 120, s. 136-148
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.006.11815

O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na marginesie dyskusji panelowej „Archiwa w przestrzeni publicznej”

Archeion, 2019, 120, s. 149-167
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.007.11816

Studia i materiały

Polska jest naprawdę! Kraków jest polski! Źródła do badań kwestii odzyskania niepodległości przez Kraków przechowywane w Archiwum Narodowym w Krakowie

Archeion, 2019, 120, s. 169-184
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.008.11817

Aby pamięć nie zginęła? Polskie Archiwum Wojenne (1915–1921) i jego zbiory

Archeion, 2019, 120, s. 185-202
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.009.11818

„Legiony”. Rozdział wspomnień Kazimierza Konarskiego usunięty przez peerelowską cenzurę

Archeion, 2019, 120, s. 203-233
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.010.11819

Archiwa książąt Gryfitów od początków XVI do połowy XVII w.

Archeion, 2019, 120, s. 234-253
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.011.11820

Materiały źródłowe do dziejów ekonomii samborskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie

Archeion, 2019, 120, s. 254-282
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.017.11826

Księgi miejskie Proszowic z XV–XVIII w. Studium kodykologiczne

Archeion, 2019, 120, s. 283-322
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.012.11821

Wzmocnienie roli nauk o informacji w dydaktyce archiwistyki – próba oceny funkcjonowania kierunku studiów infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 

Archeion, 2019, 120, s. 323-336
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.013.11822

Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI w.

Archeion, 2019, 120, s. 337-366
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.014.11823

Omówienia i recenzje

Dojrzałość metodyki opracowania zasobu archiwalnego – i co dalej? Recenzja monografii Wiesławy Kwiatkowskiej, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 268

Archeion, 2019, 120, s. 367-377
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.015.11824

Zasada proweniencji – zasada uniwersalna czy relikt przeszłości? Recenzja opracowania Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, pod red. nauk. E. Rosowskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 198

Archeion, 2019, 120, s. 378-391
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.016.11825

Barbara Kowalska, W poszukiwaniu symboliki Długoszowych Roczników…, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, ss. 503

Archeion, 2019, 120, s. 392-400
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności, red. A. Górski, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2018, ss. 234

Archeion, 2019, 120, s. 401-405
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur Prasal, Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 322

Archeion, 2019, 120, s. 406-412
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953–2018. Ludzie, historia, archiwalia, red. M. Kietliński, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białystok 2018, ss. 550

Archeion, 2019, 120, s. 413-419
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918, wybór i oprac. E.L. Varga, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018, ss. 386, 2 nlb

Archeion, 2019, 120, s. 420-428
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919–2019, red. nauk. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, ss. 208

Archeion, 2019, 120, s. 429-430
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Kronika

In memoriam

Dariusz Bednarek (26 marca 1961 – 8 stycznia 2019)

Archeion, 2019, 120, s. 461-463
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Janina Pasławska (19 października 1926 – 21 stycznia 2019)

Archeion, 2019, 120, s. 464-466
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Barbara Wanda Pazoła (9 sierpnia 1942 – 15 kwietnia 2019)

Archeion, 2019, 120, s. 467-468
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Jan Basta (29 listopada 1957 – 21 października 2019)

Archeion, 2019, 120, s. 469-472
Data publikacji online: 28 lutego 2020