Archiwa we współczesnej kulturze. Recenzja kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2 (328–329) Archiwa. Spisane będą (?) czyny i rozmowy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2020, ss. 508

Konrad Szuba

Abstrakt

Autor omawia podwójny tom czasopisma „Konteksty” zawierający materiały dwóch konferencji, których motywem przewodnim było archiwizowanie kultury i archiwa kultury: międzynarodowej konferencji Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego „Les écritures des archives II. Writings of Archives II” (11–13 grudnia 2017) oraz IX Zakopiańskich Spotkań Antropologicznych „Archiwa. Spisane (?) będą czyny i rozmowy” (5–8 grudnia 2019). Autor konstatuje, że kulturowy wymiar refleksji archiwistycznej pozwala spojrzeć szerzej poza widnokrąg ustalony granicami tradycyjnej archiwistyki. Zmusza jednocześnie do namysłu nad koniecznością przewartościowania utartych w archiwistyce pojęć i odpowiedzi na pytanie, czym jest archiwum, jakie funkcje pełni we współczesnej, niezwykle zróżnicowanej, kulturze.

 

Archives in contemporary culture. Review of the qr. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, No. 1–2 (328–329) Archives. Deeds and conversations shall be (?) written down, Institute of Art of the PAS, Warsaw 2020, pp. 508

Abstract

The author discusses the double issue of Konteksty, a magazine with materials from two conferences whose theme was the archiving of culture and cultural archives: International Conference of Institute of Polish Culture of the University of Warsaw “Les écritures des archives II. Writings of Archives II” (11–13 December 2017) and the 9th Anthropological Meeting in Zakopane “Archives. Deeds and conversations shall be (?) written down” (5–8 December 2019). The author states that the cultural dimension of archival reflection makes it possible to see beyond the horizon set by the borders of traditional archival studies. At the same time, the article makes the reader think about the need to re-evaluate commonplace terms used in archival studies and to answer the questions of what an archive is and what function it fulfils in extremely varied contemporary culture.

Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, etnologia, muzykologia, antropologia kultury, archiwa literackie, archiwa twórców kultury / cultural studies, ethnology, musicology, cultural anthropology, literary archives, archives of culture creators
References

Bibliografia

Archiwum Ringelbluma. Antologia, oprac. M. Janczewska, J. Leociak, Wrocław 2019.

Culture.pl. Robert Kuśmirowski, https://culture.pl/pl/tworca/robert-kusmirowski [dostęp: 27.10.2020].

Derrida J., Gorączka archiwum. Impresja freudowska, tł. J. Momro, Warszawa 2016.

Derrida J., La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, Paryż 1980.

Dulna-Rak E., Słownik leksyki teatralnej największych polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym – Juliusza Osterwy, Leona Schillera, Aleksandra Zelwerowicza, Wiliama Horzycy, Iwona Galla, Warszawa 2016.

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 1–2(328–329): „Archiwa. Spisane Będą (?) Czyny i Rozmowy”.

Laszuk A., Konferencja „Archiver le Temps Présent”, Louvain-la-Neuve, 2627 kwietnia 2018 r., „Archeion” 2018, t. 119, ss. 578–587.

Nowożycki B., [Rec.] Jacques Derrida, Gorączka archiwum. Impresja Freudowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, ss. 148, „Archeion” 2018, t. 119, ss. 449–455.